Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Starzenie się ludności a międzynarodowe przepływy kapitału. Implikacje dla Polski

Autorzy: Renata Knap
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: starzenie się populacji międzynarodowe przepływy kapitału bilans obrotów bieżących międzynarodowa pozycja inwestycyjna wzrost gospodarczy Polska
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (221-237)
Klasyfikacja JEL: F21 F43 J11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba oceny wpływu starzenia się populacji na polskie obroty kapitałowe z zagranicą w najbliższym pięćdziesięcioleciu. Dla realizacji celu przeprowadzono badania literaturowe, analizę porównawczą mierników starości oraz logiczne wnioskowanie. Wyniki badań wskazują, że prognozowany wysoki poziom zaawansowania procesu starzenia w okresie 2020–2065 implikuje wzrost zapotrzebowania na zagraniczny kapitał i pogorszenie/ujemne saldo obrotów bieżących. Napływ zagranicznego kapitału, indukowany starzeniem się populacji, może jednak nie przełożyć się na oczekiwane utrzymanie/zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego, a przeciwnie – stać się przyczyną trudności rozwojowych w kolejnych okresach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ando, A., Modigliani, F. (1963). The ‘Life-Cycle’ Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests. American Economic Review, 3 (89), 605–618.
2.Attanasio, O., Violante, G. (2000). The Demographic Transition in Closed and Open Economies: A Tale of Two Regions. IADB Working Paper, 412.
3.Bańbuła, P. (2006). Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne. Materiały i Studia, 208. Warszawa: NBP.
4.Bárány, Z., Coeurdacier, N., Guibaud, S. (2016). Fertility, Longevity, and Capital Flows. Economics Series 321, Institute for Advanced Studies in Economics & Finance, 1307.
5.Börsch-Supan, A., Ludwig, A., Winter, J. (2001). Aging and International Capital Flows. NBER Working Paper, 8553.
6.Börsch-Supan, A. (1992). Saving and Consumption Patterns of the Elderly: the German Case. Journal of Population Economics, 5, 289–303.
7.Börsch-Supan, A. (2004). Global Aging: Issues, Answers, More Questions. Working Papers, 084, University of Michigan.
8.Brooks, R. (2003). Population Aging and Global Capital Flows in a Parallel Universe. IMF Staff Papers, 2 (50).
9.Bryant, R.C. (2006). Asymmetric Demographic Transitions and North-South Capital Flows. Brookings Discussion Papers in International Economics, 170.
10.Chawla, M. (2007). From Red to Gray: The Third Transition of Aging Populations in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington: The World Bank.
11.Dekle, R. (2004). Financing Consumption in an Aging Japan: The Roles of Foreign Capital Inflows and Immigration. NBER Working Paper, 10781.
12.Graff, M., Tang, K.K., Zhang, J. (2012). Does Demographic Change Affect the Current Account? A Reconsideration. Global Economy Journal, 4 (12).
13.Gudmundsson, G.S., Zoega, G. (2013). Age Structure and the Current Account. Birbeck Working Papers in Economics & Finance, 1307.
14.Higgins, M. (1998). Demography, National Savings, and International Capital Flows. International Economic Review, 2 (39), 343–369.
15.Kalisz, P., Chrapek, C. (2016). Raport Specjalny: Ostatnie spowolnienie to dopiero początek. Pobrane z: www.citibank.pl/poland/homepage/polish/files2/komentarz20160909.pdf.
16.Komisja Europejska (2006). Koszty związane ze starzeniem się społeczeństw. Pobrane z: europa. eu/rapid/press-release_IP-06-1356_pl.htm.
17.Lane, F.R., Feretti G. (2001). Long-term Capital Movements. NBER Working Paper, 8366.
18.Lührmann, M. (2003). Demographic Change, Foresight and International Capital Flows. MEA Discussion Paper Series, 03038.
19.Mérette, M., Georges, P. (2009). Demographic Changes and the Gains from Globalisation: An Overlapping Generations CGE Analysis. Working Papers, 0903E. University of Ottawa.
20.Modigliani F., Brumberg, R. (1954). Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data. W: K.K. Kurihara (red.), Post-Keynesian Economics (s. 388–436). New Brunswick: Rutgers University Press.
21.NBP (2018). Statystyka bilansu płatniczego. Pobrane z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/ bilans_ platniczy.html.
22.Okólski, M., Fihel, A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
23.United Nations (2004). World Population to 2300. New York: United Nation.
24.United Nations (2005). World Population Prospects. The 2004 Revision. Pobrane z: http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/2004Highlights_finalrevised.pdf.
25.United Nations (2018). World Population Prospects 2017. Pobrane z: https://esa.un.org/unpd/wpp/ Download/ Standard/Population.
26.World Bank (2014). Poland: Saving for Growth and Prosperous Aging. Washington, DC: The World Bank.
27.World Bank (2018). DataBank. Pobrane z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Source= world-development-indicators.
28.World Bank (2016). Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change. Washington, DC: World Bank.