Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Analiza wybranych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Anna Czech
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne Polska zrównoważony rozwój polityka energetyczna zasoby surowcowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (23-35)
Klasyfikacja JEL: O13 Q40 Q48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Stabilny i pewny dostęp do różnorodnych nośników energii jest bez wątpienia podstawą rozwoju każdej gospodarki, dlatego też podstawowym warunkiem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli jest zapewnienie niezbędnego minimum energii na swoim terytorium. Zwiększająca się zależność Polski od paliw pochodzących ze źródeł zewnętrznych skłania do przeprowadzenia analizy roli polskiej struktury paliwowo-surowcowej, co odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne kraju z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest zbadanie i ocena aspektu pewności dostaw na podstawie pięciu wskaźników: zależności importowej i eksportowej, dywersyfikacji dostaw energii, samowystarczalności oraz zapasów surowców energetycznych dla Polski w latach 2000–2010. Analiza wskaźników wykazała, że Polska jest bezpieczna energetycznie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BP (2011). Statistical Review of World Energy June.
2.Brzóska, J. (2007). Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
3.Chevalier, J. (2009). The New Energy Crisis. W: J. Chevalier (red.), The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-1-137-02118-2.
4.Kaliski, M., Staśko, D. (2003). Rola krajowej infrastruktury paliwowo-energetycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rurociągi, 2–3 (32).
5.Maltby, T. (2016). European Union energy policy integration: A case of European Commission policy entrepreneurship and increasing supranationalism. Energy Policy, 55, 435–444. DOI: 10.1016/j.enpol.2012.12.031.
6.Paszkowski, M. (2010). Perspektywy zróżnicowania dostaw ropy naftowej w Polsce w latach 2007–2011. W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010. Kraków: Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
7.Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku (2009). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
8.Ropa naftowa. Państwowy Instytut Geologiczny. Pobrane z: http://surowce-mineralne.pgi.gov.pl/ropa.htm.
9.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 czerwca 2002 r. w sprawie rejestru producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. (Dz.U. nr 84, poz. 756). Rozporządzenie to zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 11.01.2006 r. (Dz.U. nr 9, poz. 50), które również zostało uchylone i aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 24.04.2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz.U. 2007, nr 81, poz. 548).
10.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12.02.2003 r. w sprawie zasobów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U. nr 39, poz. 338). Niniejsze rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 19.05.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasobów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U. nr 108, poz. 701).
11.Stirling’s Approximation. MathWorld. Pobrane z: http://mathworld.wolfram.com/StirlingsApproximation.html.
12.Sytuacja Energetyczna w Polsce (2000–2010). Warszawa: Krajowy Bilans Energii, ARE SA.
13.Ustawa z 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwem paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2011, nr 234, poz. 1392).