Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Dysproporcje między krajami Unii Europejskiej pod względem nakładów i efektywności działań B+R

Autorzy: Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Unia Europejska nakłady krajowe brutto na B+R GERD Horyzont 2020
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (149-163)
Klasyfikacja JEL: O31 O57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przeanalizowanie dysproporcji między starymi i nowymi krajami członkowskimi UE pod względem nakładów krajowych brutto na B+R oraz wykazanie, czy i w jakim stopniu nowi członkowie UE doganiają kraje „piętnastki”. Przeanalizowano ponadto zmiany struktury finansowania działalności badawczo-rozwojowej i wydatkowania środków na B+R w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014, jak również zbadano, w jakim stopniu zmieniła się w tym okresie efektywność B+R głównych interesariuszy procesów innowacyjnych, tj. sektora prywatnego, sektora państwowego i uczelni wyższych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zwłaszcza w latach 2004–2014 nowe kraje członkowskie zmniejszyły dystans względem krajów UE-15, Japonii i Stanów Zjednoczonych, jednak dotychczasowe tempo tych zmian nie gwarantuje osiągnięcia celów przyjętych w programie Horyzont 2020 ani poprawy konkurencyjności międzynarodowej tych krajów w stosunku do szybko rozwijających się gospodarek azjatyckich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Geissbauer, R., Vedsø, J., Schrauf, S. (2016). A Strategist’s Guide to Industry 4.0. Strategy & Business, 83. Pobrano z: https://www.strategy-business.com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko=7c4cf.
2.Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Technische Universität Dortmund Working Paper No. 01. Pobrano z: http://www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf.
3.James, J. (2003). Bridging the Global Digital Divide. Cheltenham–Northampton: Edward Elgar Publishing.
4.Lee, C.O. (1988). The Role of the Government and R&D Infrastructure for Technology Development. Technological Forecasting and Social Change, 33 (1), 33–54.
5.Mazzucato, M. (2015). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. New York: PublicAffairs.
6.Montagnier, P., Wirthmann, A. (2011). Digital Divide: From Computer Access to Online Activities – A Micro Data Analysis. OECD Digital Economy Papers No. 189. OECD Publishing.
7.OECD (2011). Public Research Institutions: Mapping Sector Trends. Paris: OECD Publishing.
8.OECD (2016). Research and Development Statistics. Pobrano z: https://www.oecd.org/innovation/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm.
9.Stoneman, P. (2003). Government Spending on Research and Development in the UK. W: D. Miles, G. Myles, I. Preston (red.), The Economics of Public Spending. Oxford: Oxford University Press.
10.The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation (2016). Ithaca, Fontainebleau, Geneva: Cornell University, INSEAD, WIPO.
11.UNESCO (2017). Science, Technology and Innovation. Pobrano z: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx.
12.Veugelers, R., Cincera, M. (2015). The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe. Intereconomics, 50 (1), 4–30.