Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Rachunki wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi

Autorzy: Elżbieta Broniewicz
Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe: zasoby naturalne koszty zarządzania zasobami
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (9-20)
Klasyfikacja JEL: Q20 Q30 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano szereg inicjatyw racjonalnego gospodarowania zasobami, które pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu w Europie i na świecie. Podkreślono trudności w monitorowaniu istniejącego stanu i zmian zachodzących w obszarze gospodarowania zasobami naturalnymi. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być kompilacja europejskich rachunków wydatków na gospodarowanie zasobami (ReMEA), proponowanych do wdrożenia w krajach Unii Europejskiej po 2020 roku. Celem artykułu jest przedstawienie tych rachunków jako jedynych spośród rachunków dotyczących zasobów naturalnych, prowadzonych w jednostkach pieniężnych. Artykuł stanowi przegląd aktów prawnych, koncepcji i planów w dziedzinie gospodarowania zasobami oraz prezentację rachunków ReMEA.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Broniewicz, E., Domańska, W. (2016). Rachunki sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska (EGSS) jako moduł Europejskich Rachunków Ekonomicznych Środowiska. Wiadomości Statystyczne, 4.
2.CEA (2011). Classification of Environmental Activities (CEA), Classification of Environmental Activities (CEA). Pobrano z: https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2011/AC234-29.PDF.
3.CSO (2015). Report and the Methodology Description. Module for Environmental Goods and Services Sector (EEEA-EGSS), within the Grant Agreement No. 05121.2013.003-2013.344. Warszawa.
4.Czaja, S. (2013). Szanse i zagrożenia środowiskowe cywilizacji z punktu widzenia ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju. Handel Wewnętrzny, 6, 210–221.
5.Global Footprint Network (2016). World Footprint. Do We Fit on the Planet? Pobrano z: http://old.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint.
6.Domańska, W. (2013). Europejskie Rachunki Ekonomiczne Środowiska (EREŚ). Białowieża. Pobrano z: http://bialystok.stat.gov.pl/gfx/bialystok/userfiles/_public/seminaria_
7.i_konferencje/w.domanska.pdf.
8.Eurostat. Baza danych. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
9.Eurostat (2013). Economy-wide Material Flow Accounts (EW-MFA), Compilation Guide 2013. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology.
10.Eurostat (2015). Sustainable Development in the European Union. 2015 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Publications Office of the European Union. Pobrano z: p://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-
11.001-EN-N.pdf.
12.Eurostat (2017). Sustainable Development Indicators. Theme 2: Sustainable consumption and production. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/sustainable-consumption-and-production.
13.Koh, S.C.L., Morris, J., Ebrahimi, S.M., Obayi, R. (2015). Integrated Resource Efficiency: Measurement and Management. International Journal of Operations & Production Management, 36 (11), 1576–1600. DOI: 10.1108/IJOPM-05-2015-0266.
14.Komisja Europejska (2011a). Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,
15.Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela.
16.Komisja Europejska (2011b). Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela.
17.Komisja Europejska (2013). Manifesto for a resource-efficient Europe. Brussels, 17 December 2012. Pobrano z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-989_en.htm.
18.Komisja Europejska (2014). Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
19.Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela.
20.Komisja Europejska (2015). Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela.
21.Pearce, D.W., Turner, R.K. (1989). Economics of Natural Resources and the Environment. Johns Hopkins University Press.
22.ReMEA (2014). Resource Management Expenditure Accounts – Draft Guidelines 2014. Komisja Europejska. Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/
23.methodology.
24.ReMEA (2014a). Resource Management Expenditure Accounts – Tables 2014. Komisja Europejska. Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology.
25.SERIEE (1994). European System for the Collection of Economic Information on the Environment – 1994 Version. European Community. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology.
26.Takiguchi, H., Takemoto, K. (2008). Japanese 3R Policies Based on Material Flow Analysis. Journal of Industrial Ecology, 12 (11), 1546–1566.
27.Telega, I. (2015). Kapitał naturalny a proces ekologizacji gospodarki. W: M. Kożuch (red.), Ekologizacja gospodarki (s. 32–47). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.