Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Efekty i niezamierzone skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

Autorzy: Grażyna Borys
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: EU ETS redukcja emisji gazów cieplarnianych inwestycje nadzwyczajne zyski
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: Q54 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba syntezy wyników dotychczasowych badań na temat oczekiwanych efektów i niepożądanych skutków Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w pierwszych dwóch fazach jego wdrażania, obejmujących okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2012 roku. Do oczekiwanych efektów funkcjonowania systemu zaliczono osiągnięty poziom redukcji gazów cieplarnianych oraz wzrost innowacyjności i inwestycji w sektorze EU ETS. Za wysoce niepożądany skutek uznano wystąpienie w drugiej fazie zjawiska nadzwyczajnych zysków niektórych korporacji spowodowanego między innymi darmową alokacją uprawnień do emisji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abrell, J., Ndoye-Faye, A., Zachmann, G. (2011). Assessing the Impact of the EU ETS Using Firm Level Data. Brueger Working Paper, 8.
2.Aghion, P., Veugelers, R., Serre, C. (2009). Cold Start for the Green Innovation Machine. Bruegel Policy Contribution, 12. Pobrane z: http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/pc_climateparvcs_231109.pdf (13.02.2017).
3.Anderson, B., Di Maria, C. (2011). Abatement and Allocation in the Pilot Phase of the EU ETS. Environmental and Resource Economics, 48 (1), 83–103.
4.Bunn, D., Fezzi, C. (2007). Interaction of European Carbon Trading and Energy Prices. FEEM Note di Lavoro 63.2007, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milan. Pobrane z: http://www.feem.it./userfiles/attach/Publication/NDL2007-063.pdf (21.01.2017).
5.Chernyavs’ka, L., Gulli, F. (2008). Marginal CO2 Pass-through Under Imperfect Competition in Power Markets. Ecological Economics, 68 (1–2), 408–421.
6.Delarue, E., Voorspools, K., Dhaeseleer, W. (2008). Fuel Switching in the Electricity Sector Under the EU ETS: Review and Prospective. Journal of Energy Engineering, 134 (2), 40–46.
7.Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.2003 ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. Urz. L 275 z 25.10.2003.
8.Ellerman, A.D., Buchner, B.K. (2008). A Preliminary Analysis of the EU ETS Based on the 2005–2006 Emission Data. Environmental and Resource Economics, 41 (2), 267–287.
9.Hoffmann, V. (2007). EU ETS and Investment Decisions: The Case of the Germany Electricity Industry. European Management Journal, 25 (6), 464–474.
10.Honkatukia, J., Malkonen, V., Perrels, A. (2006). Impacts of the European Emission Trade System on Finnish Wholesale Electricity Prices. VATT Discussion Paper 405, Government Institute for Economic Research, Helsinki. Pobrane z: http://vatt-old.posp.fi/file/vatt publication pdf/k405.pdf (21.12.2016).
11.Kara, M., Syri, S., Helynen, S., Kekkonen, V., Forsstrom, J. (2008). The Impacts of EU CO2 Emissions Trading on Electricity Markets and Electricity Conumers in Finland. Energy Economics, 30 (2), 193–211.
12.Laing, T., Sato, M., Grubb, M., Comberti, C. (2014). The Effects and Side-effects of the EU Emissions Trading Scheme. WIREs Clim Change, 5, 509–519.
13.Linares, P., Javier Santos, F., Ventosa, M., Lapierdra, L., (2006). Impacts of the European Emissions Trading Scheme and Permit Assignment Methods on Spanish Electricity Sector. Energy Journal, 27 (1), 79–98.
14.Nadolny, Ł. (2015). Skuteczność systemu handlu emisjami Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica, 2 (313), 37–47.
15.Paterson, M. (2013). A Climate of Crisis: The Impacts of the Economic Crisis on EU Climate Change Policy. W: J. Debardeleben, C. Viju (red.), The Economic Crisis in Europe (s. 136–173). London: Palgrave Macmillan.
16.Petsonk, A., Cozijnsen, J. (2007). Harvesting the Low Carbon Cornucopia: How the European Union Emissions Trading System (EU ETS) is Spurring Innovation and Scoring Results. Environmental Defense. Pobrane z: http://www.edf.org/sites/default/files/harvesting-the-low-carbon-cornucopia-march2007.pdf (6.05.2007).
17.Pytka, K., Kruszewski, T. (2010). Ocena skuteczności handlu emisjami w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 5–6, 73–89.
18.Carbon Finance for Sustainable Development. Annual Report 2009 the World Bank. Pobrane z: www.carbonfinance.org (13.02.2017).
19.Rogge, K., Schneider, M., Hoffmann, V. (2011). The Innovation Impact of the EU Emission Trading System – Findings of Company Case Studies in the Germany Power Sector. Ecological Economics, 70 (3), 513–523.
20.Sijm, J., Neuhoff, K., Chen, Y. (2006). CO2 Cost Pass Through and Windfall Profits in the Power Sector, Climate Policy, 6 (1), 49–72.
21.Witkowski, P. (2013). Wpływ Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na decyzje finansowe przedsiębiorstw. Zarzadzanie i Finanse, 11 (2), 544–552.