Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Autorzy: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transfer technologii komercjalizacja wiedzy innowacje
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (297-306)
Klasyfikacja JEL: O30 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pojawia się wiele ograniczeń. Celem artykułu jest wyszczególnienie oraz analiza najistotniejszych barier rozwoju tego systemu, a także wskazanie działań usprawniających transfer innowacyjnych rozwiązań. Najważniejsze jest bowiem, aby wszystkie pojawiające się w systemie ograniczenia eliminować, wykorzystując do tego celu chociażby odpowiednie rozwiązania finansowe, organizacyjne lub logistyczne. W celu przygotowania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury, raporty i opracowania przygotowane przez różne instytucje, metodę opisową i porównawczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2015 roku (2016). Główny Urząd Statystyczny. Opracowania sygnalne. Warszawa.
2.Główka, C. (2011). Inicjatywa klastrowa jako pośrednik w transferze wiedzy do mikroprzedsiębiorstw. W: Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii (s. 19–32). Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy.
3.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
4.Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.) (2010a). Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Warszawa: PARP.
5.Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.) (2010b). System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery. Warszawa: PARP.
6.Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2006). Organizacje sieciowe. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 715, 113–130.
7.Nowacka, U. (2011). Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 6, 171–184.
8.Sobczak, D. (2005). Transfer technologii oraz narodowy system innowacji. Problemy Jakości, 7, 7–14.
9.Tylżanowski, R. (2016). Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
10.Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842.