Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Ocena stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w kontekście potencjalnego członkostwa w strefie euro

Autorzy: Krzysztof Biegun
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kurs walutowy strefa euro polityka kursu walutowego unia walutowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (81-93)
Klasyfikacja JEL: E42 E58 E65
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kształtowanie mechanizmu kursowego jest uważane za jeden z najważniejszych instrumentów polityki gospodarczej. Celem niniejszego opracowania jest próba oceny stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w perspektywie członkostwa w trzecim etapie integracji gospodarczej i walutowej. Analiza została ograniczona do pary EUR/PLN. Zmiany realnego kursu walutowego EUR/PLN nie mogą być w zadowalającym stopniu wyjaśnione różnicami w sposobie przebiegu cykli koniunkturalnych obu gospodarek. Kurs walutowy był więc nie tylko instrumentem łagodzenia cyklu koniunkturalnego w reakcji na szoki, ale też sam był źródłem szoków nominalnych. Rezygnacja z instrumentu kursu walutowego będzie się więc wiązała z ograniczonym ryzykiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Commission (2012a). Cyclical Adjustment Budget Balances, Spring. http://ec.europa.eu/economy_fi nance/db_indicators/gen_gov_data/adjustment/index_en.htm (20.08.2016).
2.European Commission (2012b). Statistical Annex of European Economy, Spring. http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/adjustment/index_en.htm (20.08.2016).
3.Genberg, H., Swoboda, A. (2004). Exchange-Rate Regimes: Does What Countries Say Matter? Geneva: Graduate Institute of International Studies.
4.Jagiełło M.E., Marczewski K., Wysocka A. (2007). Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych – wyniki badań ankietowych. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
5.Jurek, M. (2007). Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego do ERM II. Bank i Kredyt, 5, 15–35.
6.Leblang, D.A. (1999). Domestic Political Institutions and Exchange Rate Commitments in the Developing World. International Studies Quarterly, 43 (4), 599–620.
7.Rosiek, J. (2008). Bariery rozwojowe polskiego eksportu do Unii Europejskiej a możliwości ich skutecznego ograniczania. Pobrano z: http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/229/original/12.pdf?1314889022 (26.08.2016).
8.Szczepańska, O., Sotomska-Krzysztofi k, P. (2003). Reżim kursowy a kryzysy walutowe: czy możliwy jest kryzys w warunkach kursu płynnego? Bank i Kredyt, 9, 4–18.