Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie

Autorzy: Kazimierz Górka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: gospodarka nieobserwowana czarna strefa szara strefa
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (219-231)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano przyczyny i tendencje zmian gospodarki nieobserwowanej jako zjawiska ekonomicznego i społecznego. Podjęto również próbę oceny jej wielkości i struktury. Zdaniem autorów, gospodarkę nieobserwowaną–chociaż m.in. daje pracę wielu bezrobotnym oraz zwiększa dochód narodowy – należy w zasadzie ograniczać i likwidować, nie licząc pewnych wyjątków, jak niektóre usługi pożyteczne społecznie, a jednocześnie trudne do uchwycenia i na ogół o niewielkiej skali. Można tego dokonać przez zmniejszanie kosztów działalności zarejestrowanej, np. drogą obniżania opłat i podatków, oraz zwiększania kosztów działalności w szarej i czarnej strefie poprzez obciążanie karami za obroty nierejestrowane i nielegalne, jak również poprzez poprawę skuteczności służb podatkowo-skarbowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Górka K., Gospodarka nieformalna w Polsce, w: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. E. Okoń-Horadyńska, PTE, Warszawa 2009.
2.Górka K., Kierunki zmian gospodarki nieformalnej w Polsce, Zeszyty Naukowe UEK nr 860, Kraków 2011.
3.Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce, IBnGR, Warszawa 2014.
4.Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce w 2015 roku, IBnGR, Warszawa 2015.
5.Murphy R., Closing the European tax gap. A Report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, Tax research LLP, Norfolk 2012.
6.Pasternak-Malicka M., Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki bezrobocia w Polsce, „Studia BAS” 2013, nr 4(36).
7.Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
8.Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
9.Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000–2004, GUS, Warszawa 2006.
10.Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000–2005, GUS, Warszawa 2007.
11.Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2009–2012, GUS, Warszawa 2014.
12.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2014.
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dz. UE L174/2013.
14.Schneider F., Raczkowski K., Size and development of the shadow economy and of tax evasion within Poland and of its neighbouring countries from 2003 to 2013: some new facts, w: The Economic Security of Business Transactions. Management in Business, ed. K.
15.Szara gospodarka w Polsce. Rozmiary, przyczyny, konsekwencje, red. L. Zienkowski, z. 233, GUS i PAN, Warszawa 1996.
16.Wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne. Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2014.
17.Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, red. A. Karwińska, A. Surdej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
18.Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, red. E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
19.Zbroińska B., Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2006.
20.Zbroińska B., Koszty transakcyjne skarbowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011.