Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących

Autorzy: Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: liczba bezrobotnych przyczynowość Grangera Szczecin
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (141-152)
Klasyfikacja JEL: E24 E27 R23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek pracy jest obszarem wielu rozważań teoretycznych i empirycznych. Szczególnie ważne wydaje się poznanie mechanizmu powiązań, jakie zachodzą na rynkach pracy. Celem artykułu jest próba określenia powiązań bezrobocia w mieście Szczecin z bezrobociem w gminach bezpośrednio z nim sąsiadujących. W ramach badań starano się określić rodzaj powiązań łączących analizowane rynki oraz kierunek tej zależności. Badaniami objęto rynki pracy miasta Szczecina oraz gmin bezpośrednio z nim sąsiadujących. Analizę powiązań przeprowadzono na podstawie miesięcznych danych dotyczących liczby bezrobotnych w latach 2001–2015. Do badań wykorzystano test Johansena oraz test przyczynowości Grangera. Uzyskane wyniki wskazują na długookresowy związek liczby bezrobotnych w mieście Szczecin z liczbą bezrobotnych w gminach sąsiadujących.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eaton, J. Eckstein, Z. (1997). Cities and Growth: Theory and Evidence from France and Japan. Regional Science and Urban Economics, 27, 443–474.
2.Drejerska, N., Sawińska, J. (2008). Unemployment of Rural Inhabitants as a Disadvantageous Factor of Local and Regional Development. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 7 (1), 59–65.
3.Gruszczyński, M., Podgórska, M. (2004). Ekonometria. Warszawa: Ofi cyna SGH.
4.Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis. New Jersey: Princeton University Press.
5.Hoselitz, B.F. (1953). The Role of the Cities in the Economic Growth OF Underdeveloped Countries. Journal of Political Economy, 61 (3), 195–208.
6.Kucharski, L. Myślińska, K. (2008). Poziom niedopasowań strukturalnych na rynku pracy w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 219, 51–67.
7.Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowanie. W: B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowania wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Łódź: Absolwent.
8.Majsterek, M. (1998). Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia infl acyjnego w gospodarce polskiej. Przegląd Statystyczny, XLV, 113–130.
9.Martin, R. (1997). Regional Unemployment Disparities and their Dynamics. Regional Studies, 31, 237–252.
10.Morrison, P.S. (2005). Unemployment and Urban Labour Market. Urban Studies, 42 (12), 2261–2288.
11.Nagel, K. (2016). Rodzaje aktywnej polityki rynku pracy w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 293, 87–100.
12.Orzeszko, W. (2012). Nieliniowa identyfi kacja rzędu zależności w stopach zmian indeksów giełdowych. Przegląd Statystyczny, 59, 369–385.
13.Radlińska, K., Klonowska-Matynia, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Przykład gmin powiatu koszalińskiego. Przegląd Zachodniopomorski, 28 (4), 41–59.
14.Szczebiot-Knoblauch, L. (2013). Polityka rynku pracy. W: R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Polityka gospodarcza (s. 122–141). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
15.Tokarski, T. (2008). Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999–2006. Gospodarka Narodowa, 7–8, 25–42.