Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej – stan i uwarunkowania zmian

Autorzy: Wacław Jarmołowicz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Sławomir Kuźmar
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: czas pracy zróżnicowanie czasu pracy uwarunkowania czasu pracy
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (75-90)
Klasyfikacja JEL: J21 J22 J81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest prezentacja i ocena podstawowych relacji oraz tendencji w zakresie regulowanego normatywnie oraz faktycznie przepracowanego czasu pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004–2015. Szczególną uwagę poświęcono tu przy tym kwestiom związanym ze statystyczną oceną kształtowania się faktycznego czasu pracy w Polsce i pozostałych państwach UE i jego zróżnicowaniaprzy wyodrębnieniu aspektów takich jak: wymiar czasu pracy (pełny i niepełny), płeć, status zatrudnienia (pracownicy najemni, samozatrudnieni i pracodawcy, jak również pomagający członkowie rodzin).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktywność ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał 2015 r. (2016). Warszawa: GUS.
2.Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotycząca
3.niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Dz. Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r.
4.Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (30.01.2017).
5.EU Labour Force Survey – Methodology (2016). Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
6.statistics_ explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology (30.01.2017).
7.Jabłońska, G. (2013). Ile pracują Europejczycy? Fakty i mity o czasie pracy w Europie.
8.Pobrane z: http://www.rynekpracy.pl/artykuly/ile-pracuja-europejczycy-fakty-i-mityo-
9.czasie-pracy-w-europie (30.01.2017).
10.Florek, L. (red.) (2012). Czas pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Kłos, B. (2013). Czas pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Studia BAS, 4 (36), 57–96.
12.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94, ze zm.
13.Working Time in the EU (2012). European Foundations of the Improvement of Living and Working Conditions. Pobrane z: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/45/en/1/EF1145EN.pdf.