Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015

Autorzy: Krystyna Hanusik
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski

Urszula Łangowska-Szczęśniak
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: konsumpcja dochody wydatki gospodarstwo domowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (61-74)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem badań przedstawionych w artykule są długookresowe zmiany modelu konsumpcji na Śląsku, czyli w trzech województwach przygranicznych – śląskim, opolskim i dolnośląskim, a także identyfi kacja ważniejszych czynników warunkujących zróżnicowanie realizowanych przez gospodarstwa domowe modeli konsumpcji. W oparciu o dane z panelowych badań GUS budżetów gospodarstw domowych w latach 2004–2015 przeprowadzono ekonometryczną analizę wpływu na poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych oraz takich ich cech, jak poziom oraz główne źródło dochodów, miejsce zamieszkania, wiek czy wykształcenie osoby odniesienia (głowy domu). Przyjęto przy tym założenie, że o modelu konsumpcji można wnioskować na podstawie wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (1997). Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
3.Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (2015). Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. Europa Regionum, XXV, 109–124.
4.Picketty, T. (2015). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.