Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa

Autorzy: Anna Blajer-Gołębiewska
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: reputacja przedsiębiorstwa decyzje inwestycyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (21-34)
Klasyfikacja JEL: G02 G11 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono temat reputacji przedsiębiorstwa jako zmiennej mającej wpływ na podejmowanie decyzji przez inwestorów. Celem artykułu jest określenie możliwości jej pomiaru. Na podstawie analizy literaturowej zidentyfi kowano stosowane dotychczas metody pomiaru. Analizie poddano możliwości ich zastosowania, a także ich przydatność do określenia poziomu postrzeganej przez inwestorów reputacji. Jak wykazują badania, inwestorzy nie zawsze zachowują się zgodnie z teoriami fi nansów oraz teoriami opartymi na psychologii. Dlatego, w kontekście badań nad czynnikami kształtującymi rzeczywiste decyzje inwestorów, problematyka praktycznego pomiaru reputacji przedsiębiorstwa może okazać się szczególnie istotna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ader, C.R. (1995). A Longitudinal Study of Agenda Setting for the Issue of Environmental Pollution. Journalism and Mass Communication Quarterly, 72, 300–311.
2.Barnett, M.L., Jermier, J.M., Lafferty, B.A. (2006). Corporate Reputation: The Defi nitional Landscape. Corporate Reputation Review, 9 (1), 26–38. DOI: 10.1057/palgrave.crr.1550012.
3.Blajer-Gołębiewska, A., Kos, M. (2016). Investors are More Sensitive to Information About Financial Rather than Ethical Reputation of a Company: Evidence from an Experimental Study. Economics and Sociology, 9 (1), 11–31. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/1.
4.Blajer-Gołębiewska, A. (2014). Do Stock Exchange Indices Based on Reputational Factors Matter? International Journal of Academic Research. Part B, 6 (4), 231–237.
5.Brammer, S., Brooks, C., Pavelin, S. (2006). Corporate Reputation and Stock Returns: Are Good Firms Good for Investors? ICMA Center Discussion Papers in Finance, 05, 1–28. DOI: 10.2139/ssrn.637122.
6.Bromley, D.B. (2000). Psychological Aspects of Corporate Identity, Image and Reputation. Corporate Reputation Review, 3 (3), 240–252. DOI: 10.1057/palgrave.crr.1540117.
7.Brown, B. (1997). Stock Market Valuation of Reputation for Corporate Social Performance. Corporate Reputation Review, 1 (1/2), 76–80.
8.Caruana, A., Chircop, S. (2000). Measuring Corporate Reputation: A Case Example. Corporate Reputation Review, 3 (1), 43–57. DOI: 10.1057/palgrave.crr.1540098.
9.Cole, S. (2012). The Impact of Reputation on Market Value. World Economics, 13 (3), 47–68.
10.Dąbrowski, T.J. (2010). Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału przedsiębiorstwa. Kraków: Ofi cyna Wolters Kluwer Business.
11.Deephouse, D.L., Carter, S.M. (2005). An Examination of Differences between Organizational Legitimacy and Organizational Reputation. Journal of Management Studies, 42, 329–360. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2005.00499.x.
12.Fang, L.H. (2005). Investment Bank Reputation and the Price and Quality of Underwriting Services. Journal of Finance, 60, 2729–2761. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2005.00815.x.
13.Fernández-Gámez, M.A., Gil-Corral, A.M., Galán-Valdivieso, F. (2016). Corporate Reputation and Market Value: Evidence with Generalized Regression Neural Networks. Expert
14.Systems With Applications, 46, 69–76. DOI: 10.1016/j.eswa.2015.10.028.
15.Fombrun, C.J., van Riel, C.B.M. (1997). The Reputational Landscape. Corporate Reputation Review, 1 (1/2), 5–13. DOI: 10.1057/palgrave.crr.1540024.
16.Fombrun, C.J., Gardberg, N.A., Sever, J.M. (2000). The Reputation Quotient: A Multistakeholder Measure of Corporate Reputation. Journal of Brand Management, 7 (4), 241–255.
17.Fombrun, C.J. (2007). List of Lists: A Compilation of International Corporate Reputation Ratings. Corporate Reputation Review, 10 (2), 144–153. DOI:10.1057/palgrave.crr.1550047.
18.Forum Odpowiedzialengo Biznesu (2017). Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/ranking-odpowiedzialnych-fi rm/ (15.01.2017).
19.Fortune. Strony internetowe czasopisma: http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/2016/.
20.Gardberg, N. (2006). Reputation, Reputazione, Reputatie, Ruf: A Cross-cultural Qualitative Analysis of Construct and Scale Equivalence. Corporate Reputation Review, 9 (2), 1–23.
21.Hall, R. (1992). The Strategic Analysis of Intangible Resources. Strategic Management Journal, 13, 135–144. DOI: 10.1002/smj.4250130205.
22.Hannington, T. (2016). How to Measure and Manage Your Corporate Reputation. London: Routledge.
23.Helm, S. (2007). The Role of Corporate Reputation in Determining Investor Satisfaction and Loyalty. Corporate Reputation Review, 10 (1), 22–37. DOI: 10.1057/palgrave.crr.1550036.
24.Jaki, A. (2008). Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Kraków: Ofi cyna Wolters Kluwer.
25.Janis, I.L., Fadner, R.H (1943). A Coeffi cient of Imbalance for Content Analysis. Psychometrika, 8 (2), 105–119. DOI: 10.1007/BF02288695.
26.Janis, I.L., Fadner, R.H. (1965). The Coeffi cient of Imbalance. W: H.D. Lasswell, N. Leites and associates (red.), Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics (s. 153–
27.169). Cambridge, MA: MIT Press.
28.Kanto, D.S., de Run, E.C., bin Md Isa, A.H. (2016). The Reputation Quotient as a Corporate Reputation Measurement in the Malaysian Banking Industry: A Confi rmatory Factor Analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 409–415. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.05.062.
29.Management Today. Pobrane z: http://www.managementtoday.co.uk/bmac-2016/12-measures (15.01.2017).
30.Nawrocki, T.L., Szwajca D. (2017). The Concept of Corporate Reputation Assessment Model – The Stock Market Investors Perspective. W: A. Kavoura, D.P. Sakas, P. Tomaras
31.(red.), Strategic Innovative Marketing, Part of the series Springer Proceedings in Business and Economics (s. 165–171). Mykonos: Springer.
32.Nofsinger, J.R. (2016). Psychology of Investing. Wyd. 5. New York: Routledge.
33.Pęksyk, M. (2014). W poszukiwaniu wartości reputacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 517–528.
34.Pharoah, A. (2003). Corporate Reputation: The Boardroom, Challenge. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 3 (4), 46–51, DOI: 10.1108/14720700310497113.
35.Reputation Dividend. Pobrane z: http://www.reputationdividend.com/ (15.01.2017).
36.Roa, H. (1994). The Social Construction of Reputation: Certifi cation Contests, Legitimation, and the Survival of Organizations in the American Automobile Industry: 1895–1912. Strategic Management Journal, 15 (S1), 29–44. DOI: 10.1002/smj.4250150904.
37.Rose, C., Thomsen, S. (2004). The Impact of Corporate Reputation on Performance. European Management Journal, 22 (2), 201–210. DOI:10.1016/j.emj.2004.01.012.
38.Rossiter, J.R. (2002). The C-OAR-SE Procedure for Scale Development in Marketing. International Journal of Research in Marketing, 19, 305–335. DOI: 10.1016/S0167-8116(02)00097-6.
39.Saha, A. (2005). Reputation Index: Societal Barometer and Financial Instrument. Covalence Analyst Papers. Pobrane z: http://www.ethicalquote.com/docs/CorrelationsSeries_4.pdf (15.01.2017).
40.Schwaiger, M. (2004). Components and Parameters of Corporate Reputation – an Empirical Study. Schmalenbach Business Review, 56, 46–71.
41.Smith, K.T., Smith, M., Wang, K. (2010). Does Corporate Reputation Translate into Higher Market Value? Journal of Strategic Management, 18 (3), 201–221.
42.The 2016 UK Reputation Dividend Report (2016). Reputation Dividend. Pobrane z: http://www.reputationdividend.com/fi les/7814/5441/0391/UK_2016_Reputation_Dividend_report.pdf (15.01.2017).
43.Vergin, R.C., Qoronfl eh, M.W. (1998). Corporate Reputation and the Stock Market. Business Horizons, 4 (1), 19–26. DOI: 10.1016/S0007-6813(98)90060-X.
44.Walker, K. (2010). A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition, Measurement, and Theory. Corporate Reputation Review, 12 (4), 357–387. DOI: 10.1057/crr.2009.26.
45.Wartick, S.L. (1992). The Relationship between Intense Media Exposure and Change in Corporate Reputation. Business and Society Spring, 31, 33–49. DOI:10.1177/000765039203100104.