Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Polski eksport produktów sektora kultury i przemysłów kreatywnych

Autorzy: Monika Znojek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektor kultury i przemysłów kreatywnych handel międzynarodowy koncentracja eksportu orientacyjny potencjał handlu
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (377-393)
Klasyfikacja JEL: F14 F17 Z11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia, tendencji oraz perspektyw rozwoju polskiego eksportu produktów CCI. Badaniem objęto lata 2002–2015. Opracowanie oparto na studiach literatury przedmiotu oraz analizie danych statystycznych pochodzących z bazy UNCTAD. W analizie struktury towarowej i geograficznej wykorzystano znormalizowany wskaźnik koncentracji Herfindahla-Hirschmana. W analizie struktury towarowej zastosowano dodatkowo wskaźnik dywersyfikacji eksportu EDI. Identyfikację perspektyw rozwoju eksportu produktów CCI oparto na wskaźniku orientacyjnego potencjału handlu ITP. W artykule wykazano znaczne wzmocnienie się pozycji polskiego CCI na rynku międzynarodowym. Odnotowano nieznaczne zmiany w strukturze towarowej eksportu polegające przede wszystkim na spadku poziomu jego koncentracji. Zjawisko to odróżnia polski eksport produktów CCI od tendencji globalnych i unijnych. Analiza struktury geograficznej wskazuje na wysoki poziom koncentracji eksportu produktów CCI. Wyznaczono Chiny, Stany Zjednoczone oraz Australię jako najbardziej perspektywiczne, pozaeuropejskie kierunki wywozu dóbr CCI. Grupą produktową o najwyższym potencjale eksportowym okazało się wzornictwo. Zagadnienie eksportu produktów sektora CCI nie jest częstym przedmiotem badań w Polsce. Wynikające z niniejszego artykułu wnioski mogą zostać wykorzystane jako wskazówka dla kierunków polityki handlowej rządu oraz dla przedsiębiorców sektora CCI, rozważających rozszerzenie swojej działalności na rynek pozaeuropejski
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cracau, D., Durán Lima, J. (2016). On the Normalized Herfindahl-Hirschman Index: A Technical Note. International Journal on Foodsystem Dynamics, 7, 382–386.
2.Delta Economics (2014). Delta Economics Trade Indicator Definitions. London.
3.Gylfason, T. (2016). From Economic Diversification to Growth. Seminar on Natural Resources, Finance, and Growth 28–29 maja 2016, Algiers: Bank of Algeria.
4.Helmers, C., Pasteels, J.-M. (2006). Assessing Bilateral Trade Potential at the Commodity Level. An Operational Approach. Geneva: International Trade Centre Working Paper.
5.Kasprzak, R. (2013). Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Kamon Consulting.
6.Misztal, P. (2011). Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 5, 691–708.
7.Schulze, G. (2003). International Trade. W: R. Towse (red.), A Handbook of Cultural Economics (s. 269–275). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
8.UNCTAD (2010). Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option. New York–Geneva.
9.UNCTAD (2017). UNCTADStat. Values and Shares of Creative Goods Exports. Annual 2002–2015.