Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Potrzeby mieszkaniowe osób starszych I ich opinie na temat budownictwa senioralnego

Autorzy: Anna Jancz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: budownictwo senioralne budownictwo społeczne starzenie się ludności
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (305-316)
Klasyfikacja JEL: R21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęta została problematyka starzenia się ludności i wpływu procesu na rynek nieruchomości. Celem opracowania jest określenie typów budownictwa senioralnego oraz ocena warunków mieszkaniowych wybranego domu seniora (Środowiskowy Dom Emeryta w Poznaniu) z perspektywy jego mieszkańców. Pierwsza część artykułu, o charakterze wprowadzającym, diagnozuje przyczyny starzenia się ludności oraz typy budownictwa senioralnego w Polsce. Druga część publikacji, o charakterze empirycznym, zawiera wyniki badań ankietowych. Respondenci twierdzą, że ich warunki mieszkaniowe wraz z momentem przeprowadzenia do domu seniora poprawiły się. Seniorzy dostrzegają przede wszystkim pozytywne aspekty funkcjonowania obiektu. Wskazują jednak na pewne niedogodności w sferze usługowej oraz infrastruktury technicznej wokół obiektu. Brak niektórych rozwiązań usługowych (m.in. stołówki, systemu alarmowego) wynika z ograniczeń finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeski, W., Kirejczyk, K., Kozłowski, E. (2015). Budownictwo senioralne w Polsce. Perspektywy rozwoju. Warszawa: Raport Reas.
2.Dragan, A. (2011). Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Warszawa: Biuro Analiz i Dokumentacji. Kancelaria Senatu.
3.Garniss, G. (2013). Czynniki kształtujące popyt na mieszkania dla seniorów. Property Journal, 12 (1). Pobrane z: www.wgn.pl (20.05.2016).
4.GUS (2014). Prognoza demograficzna na lata 2014–2040. Warszawa.
5.Kijak, R.J., Szarota, Z. (2013). Starość między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
6.Labus, A.M. (2015). Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 4 (315), 71–90.
7.Millenium Inwestycje. Pobrane z: http://www.bazantowo.pl (18.05.2016).
8.STA Deweloper. Pobrane z: http://www.stadeweloper.pl (18.05.2016).
9.Szukalski, P. (2000). Polscy seniorzy w przyszłości. W: A. Karpiński, A. Rajkiewicz (red.), Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania (s. 32–59). Warszawa: Komitet „Prognoza Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
10.Szyszka, M. (2013). Rodzina mało- czy wielodzietna? O przemianach modelu rodziny w Polsce. W: M. Szyszka (red.), Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania (s. 13–30). Lublin: Instytut Sądecko-Lubelski.
11.Tota, P. (2015). Amerykański sen – tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce. Pobrane z: http://forumprzestrzeniemiejskie.pl (6.05.2016).
12.WHO (2002). Active Ageing a Policy Framework. Madrid. Pobrane z: http://www.who.un.org.pl (6.05.2016).