Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Międzywojewódzkie I wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020

Autorzy: Paweł Baran
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Lokalna grupa działania (LGD) strategia rozwoju lokalnego (LSR) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) ocena strategii
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (165-178)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analiz ocen konkursowych 337 strategii rozwoju lokalnego (LSR), które uczestniczyły w konkursach o środki z EFRROW i EFMR w okresieprogramowania 2014-2020. Badanie miało na celu wykazanie, że punktacja uzyskana przez poszczególne LSR różni się znacznie między wojewdztwami. Dodatkowym celem artykułu było wskazanie przyczyn, dla których rozkład łącznych ocen przyznanych LSR w poszczególnych wojewdztwach i składających się na nie ocen cząstkowych wykazuje znaczne zróżnicowanie. Mimo tego, że strategie były oceniane za pomocą jednolitego algorytmu i według tych samych kryteriów w każdym z województw, potwierdzono wyraźne zróżnicowanie ocen między województwami oraz nierównomierne zróżnicowanie ocen w poszczególnych województwach. Jako główne źródło owego zróżnicowania; w świetle przedstawionych rozważań; uznać należy niewystarczającą współpracę między lokalnymi grupami działania w niektórych województwach
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bchner, M. (2008). Regional Governance and Rural Development in Germany: The Implementation of LEADER+. Sociologia Ruralis, 48 (4), 372–388.
2.Budzich-Szukała, U. (2008). Forum aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), czyli po co wsi organizacje pozarządowe? W: M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe (s. 163–180). Warszawa: IRWiR PAN.
3.Chevalier, P., Maurel, M.C. (2010). Program LEADER w krajach Europy środkowej. Wieś i Rolnictwo, 4, 26–41.
4.Dunn, O.J. (1964). Multiple Comparisons Using Rank Sums. Technometrics, 6, 241–252.
5.Furmankiewicz, M. (2013). Pomiędzy wykluczeniem, niewiedzą a zaangażowaniem. Lokalne grupy działania w ocenie organizacji pozarządowych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 44, 159–171.
6.Furmankiewicz, M., Królikowska, K., (2010). Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994–2006. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
7.Kamiński, R. (2006). Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskim – szansa czy zagrożenie? W: J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka (red.), Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa (s. 43–60). Warszawa: IRWiR PAN.
8.ksow.pl/baza-lgd.html (czerwiec 2016).
9.Kruskal, W.H., Wallis, A. (1952). Use of Ranks in One-criterion Variance Analysis. Journal of the American Statistical Association, 47, 583–621.
10.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
11.Serafin, R., Kazior, B., Jarzębska, A. (2005). Grupy partnerskie: od idei do współdziałania. Praktyczny przewodnik. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
12.Shucksmith, M. (2000). Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion: Perspectives from LEADER in the UK. Sociologia Ruralis, 40 (2), 208–218.
13.Ustawa z 7.03.2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Dz.U. nr 64, poz. 427, z późn. zm.
14.Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przy społeczność w Polsce (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.