Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Nowy paradygmat zarządzania społecznymi zasobami mieszkaniowymi

Autorzy: Katarzyna Suszyńska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: mieszkalnictwo społeczne budownictwo społeczne zarządzanie mieszkaniami społecznymi
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (125-136)
Klasyfikacja JEL: R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W każdym państwie funkcjonują zasoby mieszkań budowanych i utrzymywanych z zamiarem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych niezdolnychdo samodzielnego nabycia mieszkań na wolnym rynku. W odróżnieniu od przedsiębiorstw mieszkaniowych działających w sektorze komercyjnym statutowym obowiązkiem organizacji mieszkaniowych funkcjonujących na rynku mieszkalnictwa społecznego jest między innymi pełnienie misji społecznej i realizacja zadań wynikających z lokalnej polityki mieszkaniowej. Choć koncepcja społecznego budownictwa mieszkaniowego w Unii Europejskiej zbudowana jest na wspólnej idei, sposoby i narzędzia jej realizacji różnią się w zależności odobranej przez dane państwo polityki mieszkaniowej, dostępności środków przeznaczonych na ten cel, jak i stanu oraz rozmiaru zasobów mieszkaniowych. Nie sposób jednak nie zauważyć pewnych wspólnych dla całej Unii tendencji, to jest do zmniejszania interwencjonizmu rządowego w sferę mieszkalnictwa, a także do ograniczania wydatków publicznych na ten segment. Konsekwencją jest postępująca decentralizacja polityki mieszkaniowej oraz prywatyzacja zadań związanych z mieszkalnictwem. Przeobrażenia gospodarcze, społeczne i polityczne wymusiły na organizacjach mieszkaniowych działających w segmencie mieszkalnictwa społecznego przesunięcie swojej pozycji na rynku nieruchomości w kierunku sektora prywatnego. Przesunięcie to jest szczególnie widoczne w zakresie zarządzania społecznymi mieszkaniami czynszowymi. W artykule omówiono przesłanki tworzenia się nowego paradygmatu zarządzania zasobami budownictwa społecznego w krajach Unii Europejskiej, kierunki zmian, jak i prawdopodobne konsekwencje w przyszłości. Posłużono się przykładem Szwecji jako pioniera we wdrażaniu nowego paradygmatu, a także kraju, w którym omówione zmiany przebiegają w sposób najbardziej wyrazisty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bengtsson, B. (1995). Housing – Market Commodity of the Welfare State. Gävle: Instytut Badań nad Mieszkalnictwem.
2.Borelius, U., Wennerström, U.B. (2007). We Are Benchmarking All the Time. The Refashioning of the Municipal Housing Companies in the City of Gothenburg, Sweden. Rotterdam: ENHR.
3.Cesarski, M. (2010). Przesłanki i wyzwania społecznej polityki mieszkaniowej UE. W: B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek (red.), Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze (s. 83–106). Warszawa, Katowice: Wyd. IPiSS.
4.Cooper, Ch. (2000). Empowering Practice in Social Care: Lessons from Swedish Housing. Social Work in Europe, 6 (1), 14–22.
5.Davies, Ch. (1992). Housing for Life. A Guide to Housing Management Practices. London: E & F N SON.
6.Fensicl, T. (1993). Settlement Planning and Participation. Progress in Planning, 139 (2), 27–45.
7.Gruis, V., Nieboer, N. (2004). Asset Management in the Social Rented Sector. Policy and Practice in Europe and Australia. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
8.Gruis, V., Priemus, H. (2008). European Competition Policy and National Housing Policies: International Implications of the Dutch Case. Housing Studies, 23 (3), 485–505.
9.Harloe, M. (1995). The People’s Home. Social Rented Housing in Europe and America. Oxford: Blackwell.
10.Housing Europe (2015). The State of Housing in the EU 2015. Brussels: The European Federation of Cooperative and Social Housing.
11.Komisja Europejska (2009). Decyzja nr C/2009/9963 z 15.12.2009.
12.Komisja Europejska (2016). Europe 2020. Bruksela, 26.02.2016.
13.Kullberg, J. (2002). Consumers’ Responses to Choice-based Letting Mechanisms. Housing Studies, 17, 549–579.
14.Lind, H. (2014). Social Housing in Sweden. W: K. Scanlon, Ch. Whitehead, M.F. Arrigoitia, Social Housing in Europe (s. 70–95). RICS Research papers, Wiley-Blackwell.
15.Lind, H. (2016). Åtkomliga bostäder – så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad. Sztokholm: SNS Förlag.
16.Mosca, S. (2011). Court to Rule on Definition of Social Housing. Europolitics, Supplement to no. 4328, 16.12.2011.
17.Pawson, H. (2015). The Tenants Movement. Housing Studies, 30 (3), 506–508.
18.Suszyńska, K. (2014). Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w polskiej praktyce. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
19.Suszyńska, K. (2015). Wpływ zmian w otoczeniu społecznych organizacji mieszkaniowych w UE na koncepcje zarządzania zasobami tych podmiotów. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (44), 45–59.