Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
REALIZACJA KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

Autorzy: Barbara Hadryjańska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa produkcyjne zrównoważony rozwój gospodarowanie zasoby przyrodnicze branża mleczarska
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (231-242)
Klasyfikacja JEL: D21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasada zrównoważonego rozwoju jest podstawową zasadą polityki ekologicznej państwa. Przedsiębiorstwa produkcyjne, wytwarzające w toku produkcji wiele zanieczyszczeń, wypracowują własną politykę ekologiczną, dążąc do zrównoważenia trzech celów: gospodarczego, środowiskowego i społecznego. Realizacja tych celów nie byłaby możliwa bez właściwie prowadzonej gospodarki zasobami naturalnymi, czyli uwzględniającej ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę zasobów wodnych oraz ochronę gleby przed odpadami. W pracy przedstawiono przykłady takich działań odnotowanych w przedsiębiorstwach branży mleczarskiej, które korzystając z zasobów przyrodniczych, powodują jednocześnie emisję zanieczyszczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burzyńska, D., Fila, J. (2007). Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
2.Cavey, A. (1998). Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 15–34.
3.Ionescu, C. (2011). Sustainable development as result of new economy. Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, 4, 2, 360–369.
4.Karakosta, Ch., Askounis D. (2010). Developing countries’ energy needs and priorities under a sustainable development perspective: A lingustic decision suport approach. Energy for Sustainable Development, 14 (4), December, 330–338.
5.Kośmicki, E. (2010). Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
6.Kudłak, R. (2010). Ochrona środowiska a konkurencyjność przedsiębiorstw. Ekonomia i Środowisko, 2 (38), 31–43.
7.Łuczka-Bakuła, W. (2010). Zachowania proekologiczne przedsiębiorstw w sektorze mleczarskim. W: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym (s. 425–434). Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Nowosielski, R., Spilka, M., Kania, A. (2010). Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
9.Piontek, B. (2002). Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (2016). Dz.U. z dnia 20.06.2001. Pobrano z: www.ispa.sejm.gov.pl.
11.Witek-Crabb, A. (2001). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej. W: R. Pajda (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii (s. 152–159). Kraków: Wydział Zarządzania AGH w Krakowie.