Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
ROLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OCHRONIE KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: Europejska Konwencja Krajobrazowa ochrona krajobrazu ład przestrzenny planowanie przestrzenne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (157-170)
Klasyfikacja JEL: R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska jest sygnatariuszem szeregu międzynarodowych umów, m.in. Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Wiele o ochronie przyrody i dóbr kultury mówi się i pisze w dokumentach strategicznych, a mimo to ciągle obserwuje się utratę tych zasobów i zachwianie ładu przestrzennego. Powodem nasilenia dyskusji na ten temat stała się obowiązująca od 11.09.2015 r. ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, potocznie zwana „ustawą krajobrazową”. Ma ona pomóc samorządom zadbać o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu, wprowadzając wymóg identyfikacji i oceny krajobrazów, a także ustalenia standardów jakości krajobrazu z uwzględnieniem aspiracji społecznych. Czas pokaże, jak samorządy regionalne i lokalne wywiążą się z nałożonych obowiązków, jednak bez woli współpracy między poszczególnymi szczeblami planowania i gospodarowania przestrzenią żadne kolejne nakazy i zakazy, płynące z audytów krajobrazowych czy innych regulacji prawnych, mogą nie być skuteczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajerowski, T., Sanetra, A., Szczepańska, A. (2000). Wycena krajobrazu – rynkowe aspekty oceny i waloryzacji krajobraz. Olsztyn: Wyd. EDUCATERA Sp. z o.o.
2.Baranowska-Janota, M., Marcinek, R, Myczkowski, Z. (2004). Czerwona Księga Krajobrazu Polski, Kraków. Pobrane z:www.mos.gov.pl.
3.Blomberg, P., Fidler, K. (2013). Podręcznik planowania krajobrazu z partycypacją społeczną. Elbląg. Pobrane z: www.lifescape.eu.
4.Chmielewski, T.J. (2013). Systemy krajobrazowe. Struktura – funkcjonowanie – planowanie Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Degórski, M. (2004). Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej. W: M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Gdańsk.
6.Degórski, M. (2012). Problemy planowania ochrony krajobrazu w Polsce. Problemy Ekologii Krajobrazu, 33.
7.Europejska Konwencja Krajobrazowa – Sejm RP, ISAP (Dz.U. 2006, nr 14, poz. 98).
8.Kistowski, M. (2008). Koncepcja krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w planach zagospodarowania przestrzennego województw. W: A. Zaręba, D. Chylińska (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
9.Kistowski, M., Kowalczyk, J. (2011). Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski. Biuletyn KPZK PAN, 247. Warszawa.
10.Kistowski, M. (2012). Perspektywy ochrony krajobrazu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych. Przegląd Przyrodniczy XXIII.
11.Landscape and sustainable development: Challenges of the European Landscape Convention (2006). Strasburg: Council of Europe Publishing, 1–214.
12.Majchrowska, A. (2013). Doświadczenia innych krajów w identyfikowaniu typów krajobrazowych. W: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Warszawa: GDOŚ.
13.Majchrowska, A. (2007). Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 7-A. Kraków.
14.Myga-Piątek, U. (red.). (2015). Sporządzenie audytu krajobrazowego – testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu. Będzin. Pobrano z: www.mos.gov.pl.
15.Ochrona Środowiska 2015 (2015). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
16.Pawłowska, K., Konopacki, J. (2013). Udział społeczeństwa w procesie identyfikacji krajobrazów cennych, E-partycypacja zamiast „…i partycypacji”. W: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Materiały konferencyjne. Warszawa: GDOŚ.
17.Pietrzak, M. (1998). Syntezy krajobrazowe – założenia, problem, zastosowania. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
18.Radziejowski, J. (2011). Obszary chronionej przyrody – historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Warszawa: Wszechnica Polska.
19.Richling, A., Solon, J. (2011). Ekologia krajobrazu. Warszawa: PWN.
20.Skalski, J.A. (2007). Analiza percepcyjna krajobrazu jako działalność twórcza, inicjująca proces projektowania. Warszawa: SGGW.
21.Solon, J. (2008). Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno- -krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXI.
22.Solon, J. (2013). Wybrane podejścia do typologii krajobrazu w Polsce i ich przydatność dla implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Materiały konferencyjne. Warszawa: GDOŚ.
23.Żarska, B. (2003). Ochrona krajobrazu. Warszawa: SGGW.
24.Zydroń, A., Kayzer, D. (2015). Podnoszenie świadomości społeczeństwa o nowych metodach wyceny wartości przyrody Willingness to Pay oraz Willingness to Accept na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
25.Zydroń, A., Szoszkiewicz, K. (2013). Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro. Rocznik Ochrony Środowiska, 15. Koszalin.
26.Zydroń, A., Zbierska, A., Szczepański, P. (2015). The Effect of Nature Conservation Legal Instruments on Spatial Management in a Commune. Barometr Regionalny, 13, 3.