Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
DYNAMIKA POZYSKIWANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE W LATACH 2010-2014

Autorzy: Karol Kukuła
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Słowa kluczowe: dynamika energia odnawialna model trend energia wiatrowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (153-164)
Klasyfikacja JEL: Q20 Q42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dynamiki wybranych nośników energii odnawialnej w latach 2010–2014. W toku realizacji tego celu przedstawiono zmiany struktury omawianych nośników, wskazując kierunki jej zmian. Z uwagi na to, że pozyskiwanie energii odnawialnej traktuje się obecnie jako jeden z ważnych czynników proekologicznych, porównano ze sobą dwa rankingi krajów należących do pierwszej dziesiątki w Unii Europejskiej ze względu na: emisję gazów cieplarnianych oraz pozyskiwanie energii odnawialnej. Porównanie zrealizowano w 2014 roku, zaś odnotowane w obu rankingach pozycje dotyczące Polski należy ocenić jako niekorzystne. Kolejnym etapem jest szacowanie liniowych trendów opisujących zmiany nośników energii odnawialnej. Otrzymane wyniki estymacji modeli tendencji rozwojowej pozwalają porównywać średnioroczne przyrosty nośników energii. Dla uzupełnienia porównań dynamiki kształtowania się poszczególnych nośników zaproponowano miarę k. Miara ta eliminuje skalę (rząd wielkości) badanego zjawiska. W obu porównaniach dynamiki najlepiej wypada energia wiatrowa. Zwrócono uwagę na nośniki spełniające dotychczas marginalną rolę w ich strukturze. Są to: odpady komunalne, pompy ciepła, energia słoneczna i biogaz rolniczy. Nośniki te mogą w przyszłości odegrać bardziej znaczącą rolę niż obecnie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gostomczyk, W. (2015). Rynek biogazu rolniczego w Polsce i wykorzystywane surowce w latach 2011–2014. Problemy Rolnictwa Światowego, 15 (3), 30–39.
2.GUS (2014). Ochrona środowiska – Environment 2014. Warszawa.
3.GUS (2015). Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Warszawa.
4.Kukuła, K. (2015a). Dynamika produkcji energii elektrycznej wykorzystującej źródła energii odnawialnej. Wiadomości Statystyczne, 12, 58–69.
5.Kukuła, K. (2015b). Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE. Europa Regionum, XXIII, 173–184.
6.Powałka, M., Klepacka, A.M., Skudlarski, J., Golisz, E. (2013). Aktualny stan biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, 13 (3), 203–212.