Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA BAZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Autorzy: Michał Igielski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: współczesne uwarunkowania gospodarcze wiedza zarządzanie wiedzą konkurencyjność
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (141-152)
Klasyfikacja JEL: F61 M12 Q15 Q34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule autor opisał rolę i znaczenie wiedzy oraz proces zarządzania nią w polskich przedsiębiorstwach, który po analizie przeprowadzonych badań okazał się niezbędny do skutecznej budowy przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku gospodarczym. Dodatkowo zostały opisane uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw na globalnym rynku w XXI wieku i dokonano analizy pojęcia konkurencyjność na przestrzeni ostatnich lat. Poddano także pod rozważanie zidentyfikowane w badanych przedsiębiorstwach bariery i obszary wpływu systemów zarządzania wiedzą. W drodze dokonanej analizy dostępnych źródeł i wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż w tak zmiennym środowisku jak współczesne otoczenie wiedza stała się podstawowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku i jest niezbędnym czynnikiem osiągania sukcesów rynkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Będzik, B. (2012). Kapitał społeczny a gospodarka oparta na wiedzy. Oeconomica, 292 (66), 15–24.
2.Borowiecki, R. (2011). Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie (s. 5–15). Rzeszów: Wyd. UR.
3.Cyrkon, E. (2000). Kompendium wiedzy o gospodarce. Warszawa: PWN.
4.Drucker, P.F. (2011). Myśli przewodnie. Warszawa: MT Biznes.
5.Gorynia, M., Jankowska, B. (2004). Konkurencja w branży a internacjonalizacja i globalizacja. Gospodarka Narodowa, 2, 19–33.
6.Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, A. (2000). Siedem kultur kapitalizmu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
7.Klimczok, M., Tomczyk, A. (2012). Zarządzanie wiedzą – współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2, 165–174.
8.Makulska, M. (2012). Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Prace i Materiały, 88, 1, 179–180.
9.Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.
10.Skawińska, E. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa: PWN.