Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

Autorzy: Maria Fic
Politechnika Wrocławska

Daniel Fic
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wydział Zarządzania

Edyta Ropuszyńska-Surma
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: pułapka średniego dochodu konkurencyjność kapitał ludzki PKB per capita
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (127-140)
Klasyfikacja JEL: O11 O12 O30 O50 I25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia pułapka średniego dochoduoraz wskazanie najsłabszych czynników w polskiej gospodarce, które mogą się przyczyniać do trwałego spowolnienie wzrostu gospodarczego poprzez brak zdolności do tworzenia i wdrażania innowacji i poprawy efektywności gospodarowania (model Lewisa). Polska zaliczana jest do państw o średnim, a według niektórych klasyfikacji o wysokim dochodzie. Analiza zagregowanych wskaźników pokazuje, że w Polsce występuje między innymi trwały odpływ utalentowanego kapitału społecznego, niekorzystna relacja między wydatkami na własność intelektualną a dochodami z niej, mały udział wydatków na B+R w stosunku do PKB. Analiza komponentów zagregowanych wskaźników konkurencyjności gospodarki i wolności gospodarczej pokazuje jeszcze większą dysproporcję między Polską a najlepszymi gospodarkami w analizowanych kategoriach. Istnieje potrzeba wzrostu zaufania i tworzenia warunków wspierających kreatywność uczniów oraz poprawy relacji wynagrodzenia i produktywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Asian Development Bank (ADB) (2011). Asia 2050: Realizing the Asian Century. New Delphi: SAGE PublicationsPvt.Ltd.
2.CBOS (2012). Zaufanie społeczne. Komunikat badań. BS/33/2012. Warszawa.
3.CIA. The World Factbook. Pobrane z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html (5.05.2016).
4.Egawa, A. (2013). Will Income Inequality Cause a Middle-Income Trap in Asia? Bruegel Working Paper 2013/06, October 9, Brussels.
5.Eichengreen, B., Park, D., Shin, K. (2011). When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China. National Bureau of Economic Research, Working Paper 16919.
6.Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 (5.05.2016).
7.Felipe, J., Abdon, A., Kumar, U. (2012). Tracking the Middle-income Trap: What is It, Who is in it, and Why? Working Paper No. 715, Levy Economics Institute, April 2012.
8.Fic, M., Ropuszyńska-Surma, E. (2016). Pułapka średniego dochodu – implikacje dla krajów Grupy Wyszehradzkie. Raport Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, PRE nr 4, Wrocław.
9.Gill, I., Kharas, H. (red.). (2007). An East Asian Renaissance. Washington, DC: The World Bank.
10.Heritage Institute. Pobrane z: http//heritage.org (22.05.2016).
11.Kojima, K. (2000). The “Flying Geese” Model of Asian Economic Development: Origin, Theoretical Extensions, and Regional Policy Implications. Journal of Asian Economics, 11, 4, 375–401.
12.Lewis. A. (1955). The Theory of Economic Growth. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.
13.MEN (2012). Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki Badania 2012 w Polsce. Pobrane z: http://www.ibe.edu.pl/images/prasa/PISA-2012-raport_krajowy.pdf (18.05.2016).
14.Ohno, K. (2009).Avoiding the Middle Income Trap: Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam. ASEAN Economic Bulletin, 26, 1, 25–43.
15.Spence M. (2011).The Next Convergence. The Future of Economic Growth in a Multispeed World. New York: Farrar, Straus and Giroux.
16.World Bank. Pobrane z: http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups (15.04.2016).
17.World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2015–2016. Pobrane z: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ (22.05.2016).
18.Zhuang, J., Vandenberg, P., Huang, J. (2012). Growing Beyond the Low-Cost Advantage: How the People’s Republic of China can Avoid the Middle-Income Trap. Asian Development Bank, Philippines: National School of Development.