Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
MULTIPLIKACJA WYDATKÓW BUDŻETU ROLNEGO NA 2016 ROK PRZEZ BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Autorzy: Andrzej Czyżewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Anna Matuszczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: budżet rolny Budżet Środków Europejskich Unia Europejska
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (99-110)
Klasyfikacja JEL: E62 H50 H60 Q18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Finansowanie rozwoju krajowego sektora rolnego w coraz większym stopniu uzależnione jest od środków pochodzących z Unii Europejskiej. Celem artykułu było wskazanie, w jakiej mierze fundusze z Budżetu Środków Europejskich pomnażają wydatki na rozwój rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich oraz rynków rolnych w relacji do wydatków z budżetu krajowego. Udowodniono, że od początku integracji Polski z Unia Europejską rozwój polskiego sektora rolnego coraz silniej zależy od finansowania ze środków wspólnotowych, na co dobitnie wskazują dwa ostatnie lata, w których pula z Budżetu Środków Europejskich płynąca do sektora rolnego przekroczyła finansowanie krajowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2013). Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007–2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (28), s. 33–44.
2.Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2014). Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (31), 21–29.
3.Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2015a). KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 403, 30–41.
4.Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2015b). Potrzeba zmian w modelu rozwoju rolnictwa a finansowanie celów w budżecie rolnym Polski po 2005 roku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 218, 113–132. Pobrane z: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_18.pdf (10.01.2016).
5.Projekt Ustawy budżetowej na 2016 rok oraz Uzasadnienie do Ustawy budżetowej na 2016 rok. T. 1. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/news1/-/asset_publisher/u7QN/content/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2016-przekazany-do-sejmu-rp-zatwierdzony-przez-rade-ministrow-w-dniu-29-wrzesnia-2015-r;jsessionid=2CAF289ADB850-461090589A29E580E09?redirect=http%3A%2%2Fwww.mf.gov.pl%2Fnews1%3Bjsessionid%3D2CAF289ADB850461090589A29E580E09%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_u7QN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (30.11.2015).
6.Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Biura Analiz i Dokumentacji (2016). Opinia o ustawie budżetowej na 2016 r. w częściach dotyczących rolnictwa. Warszawa: Kancelaria Senatu.