Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO

Autorzy: Maciej Miszewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zatrudnienie innowacyjność polityka rynku pracy asymetria rynkowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (49-64)
Klasyfikacja JEL: B52 E02 E23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Punktem wyjścia dla rozważań autora jest konstatacja, iż zasoby kapitału ludzkiego, jakimi dysponuje polska gospodarka, są w znacznym stopniu niewykorzystane, a nawet marnowane. Przejawem tego jest między innymi niedostatek kreatywności polskich pracowników i niska innowacyjność przedsiębiorstw. Wśród rozważanych uwarunkowań tego stanu podkreślono niedocenianie wagi zatrudnienia rozumianego jako dobro niematerialne wywołujące dodatnie efekty zewnętrzne, model systemu edukacji, a także odtwarzające cechy gospodarki folwarcznej nawyki modyfikujące niekorzystnie stosowane w przedsiębiorstwach i instytucjach metody zarządzania personelem i kształtowania relacji interpersonalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bendyk, E. (2015a). Kultura zbożowa. W: J. Żakowski (red.), Reforma kulturowa 2020–2030–2040, raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej (s. 70). Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
2.Bendyk, E. (2015b). Złożony świat innowacji. W: J. Żakowski (red.), Reforma kulturowa 2020–2030–2040, raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej (s. 48–52). Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
3.Brzeziński, M. (2015). Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego a koncepcja inteligentnego państwa. W: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? (s. 153–169). Warszawa: Scholar.
4.Czapliński, P. (2015). Zbyt późna nowoczesność. W: J. Żakowski (red.), Reforma kulturowa 2020–2030–2040, raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej (s. 20–26). Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
5.Domański, H. (2013). Sprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznym. Warszawa: Scholar.
6.Kwaśnica, R. (2015). Holistyczna szkoła całodniowa. W: J. Żakowski (red.) Reforma kulturowa 2020–2030–2040, raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej (s. 135–160). Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
7.Miszewski, M. (2011). Relacja pracodawca – pracobiorca i instytucjonalne uwarunkowania jej racjonalizacji w warunkach polskiej gospodarki. W: I. Ostoj, S. Swadźba (red.), Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw (s. 25–41). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Rist, G. (2015). Urojenia ekonomii. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
9.Santorski, J. (2015). Polskie folwarki. W: J. Żakowski (red.), Reforma kulturowa 2020– 2030–2040, raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej (s. 72–75). Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
10.Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: PWN.
11.Urbański, J. (2014). Prekariat i nowa walka klas. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.