Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE

Autorzy: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transfer technologii kompetencje sektor wysokiej techniki
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (219-232)
Klasyfikacja JEL: O14 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dzisiejszych czasach podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw są innowacje i nowoczesne technologie, które stymulują tempo rozwoju całej gospodarki. Nieustanny postęp technologiczny skłania do poszukiwania technologicznych rozwiązań bądź dzielenia się nimi z innymi podmiotami. Procesy transferu technologii odgrywają szczególną rolę w przedsiębiorstwach cechujących się wysokim potencjałem technologicznym oraz odpowiednimi kwalifikacjami zatrudnionych pracowników. Do takiej grupy podmiotów należą przedsiębiorstwa przemysłowe wysokiej techniki. Przeprowadzone badania potwierdzają, iż wysokie kompetencje pracowników są bardzo istotną determinantą procesów pozyskiwania i/lub przekazywania technologii w przemyśle wysokiej techniki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Głodek, P., Gołębiowski, M. (2006). Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorstwa.
2.Gwarda-Gruszczyńska, E. (2004). Myślenie strategiczne w przedsiębiorstwie o poszerzonych granicach wertykalnych. W: Z. Olesiński, A. Szplik (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
3.NaceRev. 2. Statistical classification of economic activites in the European Community (2008).
4.Prystrom, J. (2012). Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Warszawa: Difin.
5.Santarek, K. (2008). Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. Warszawa: PARP.
6.Sobczak, D. (2005). Transfer technologii oraz narodowy system innowacji. Problemy Jakości, 7.
7.Welfe, E. (1998). Ekonometria. Warszawa: PWE.
8.Wiśniewska, J. (2009). Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw. W: W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
9.Wiśniewska, J. (2015). Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami. Warszawa: Difin.
10.Wojnicka, E., Klimczak, P., Wojnicka M., Dąbkowski, J. (2006). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Warszawa: PARP.
11.Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.