Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OCENA SEKTORA SPOŻYWCZEGO (CUKIERNICZEGO)

Autorzy: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzyko rentowność
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: G24 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono tematyce zarządzania ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej. Zdefiniowano istotę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz przed stawiono podział ryzyka na finansowe oraz operacyjne, celem odróżnienia obu pojęć. Przedstawiono wybrany zestaw wskaźników służących ocenie ryzyka. Przedmiotem badań są trzy podmioty: Wawel SA, Mieszko SA oraz ZPC Otmuchów SA z sektora wytwórców słodyczy notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podmioty te są największymi przedsiębiorstwami z sektora cukierniczego pod względem wielkości sprzedaży w latach 2010–2014. W celu dokonania pełnej oraz wiarygodnej analizy wskaźnikowej rentowności niezbędnym było zgromadzenie danych źródłowych badanych przedsiębiorstw pochodzących z rachunków zysków i strat oraz bilansów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker, S.P. (2000). Injury Prevention and Control. London–New York: Taylor & Francis.
2.Chong, T.T., Brown, E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC–Oficyna Ekonomiczna.
3.Holliwell, J. (2001). Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: Liber.
4.Jajuga, K., Jajuga, T. (2008). Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
5.Jedynak, T. (2010). Ryzyko w działalności gospodarczej – metody oceny oraz techniki zarządzania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 8, 59–73.
6.Kaczmarek, T.T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
7.Misztal, A. (2015). Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20. Nauki o Finansach, 2 (23), 96–109.
8.Rytel, O. (2010). Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej. Administracja i Zarządzanie, 85, 157–168.
9.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
10.Skalik, J. (2004). Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
11.Stępień, K. (2013). Definicyjne i metodyczne problemy rentowności. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 920, 101–110.
12.Williams, C.A., Smith, M.L., Young, P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: PWN.
13.Wypych, M. (2000). Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy. Łódź: Wyd. Absolwent.
14.http://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/PLMSZKO00010,o_firmie.html (8.02.2016).
15.http://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/PLWAWEL00013,o_firmie.html (8.02.2016).
16.http://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/PLZPCOT00018,o_firmie.html (8.02.2016).
17.http://www.biznes.pap.pl (9.02.2016).