Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
MODEL OCENY INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE GMIN POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

Autorzy: Waldemar Kozłowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: inwestycje infrastrukturalne ocena ilościowo-jakościowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (155-168)
Klasyfikacja JEL: O21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój lokalny jest procesem dynamicznym, opartym głównie na zmianach ilościowych i jakościowych w sferze infrastruktury społecznej i technicznej, zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej. Podstawową kwestią realizowanych przez samorządy inwestycji infrastrukturalnych jest metodyka oceny ich efektywności. W artykule przedstawiono model oceny oparty na wskaźnikach ilościowych oraz analizie jakościowej. W obszarze ilościowym zdefiniowano dziewięć wskaźników w obszarze ekonomiczno-społecznym. Analizę jakościową oparto na ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców badanych gmin. Wyniki badań umożliwiają zróżnicowane spojrzenie na zrealizowane przez samorządy inwestycje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska, H. (2008). Rozwój na szczeblu lokalnym a konkurencyjność. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2, 44–55.
2.Biniecki, J., Szczupak, B. (2001). Strategia rozwoju lokalnego. W: A. Klasik, F. Kuźnika (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym (13–15). Katowice: Wyd. AE.
3.Kozłowski, W. (2012). Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.
4.Miszczuk, A., Miszczuk, M, Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: PWN.
5.Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firm. Warszawa–Kraków: PWN.