Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
RAPORT SPOŁECZNY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA CSR

Autorzy: Anna Misztal
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: raport społeczny CSR
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (75-88)
Klasyfikacja JEL: O13 Q20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę związaną z raportowaniem społecznym w kontekście wizji i zarządzania obszarem CSR w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są zobligowane do tworzenia zasad ewaluacji działań przez nie podejmowanych a wpływających na zrównoważony rozwój. Konieczne jest dokonanie wyboru wskaźników, określenie okresów sprawozdawczych, opracowanie tematów prezentowanych w raporcie. Punktem wyjścia dla omówienia raportowania społecznego jest przedstawienie istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Dalsze rozważania poświęcono przedstawieniu raportu społecznego jako elementu budowania wiarygodności wobec zewnętrznych interesariuszy w kontekście realizacji strategii CSR.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieńkiewicz, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu – podejście strategiczne i operacyjne. Pobrane z: www.pi.gov.pl/parpfiles/file/innowacyjna_firma/kip/prezentacje/maciej_bienkiewicz_2012.pdf, 7.
2.Drews, A. (2015). Corporate social responsibility w sektorze MŚP. Acta Universitas Nicolai Copernici, Zarządzanie, 1 (XLII), 39.
3.Greszta, M. (2010). Raport społeczny: integralny element strategii CSR. Gazeta Prawna, 5 (grudzień), 8.
4.Kołakowski, T., Pakuła, M. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania. Pobrano z: www.q-mam.ae.wroc.pl/materialy/I%20Ogolnopolska%20Konferencja%20Kol%20Naukowych%20-%20Swiebodzice/referaty/Spoleczna%20odpowiedzialnosc%20przedsiebiorstw%20-%20Kolakowski%20i%20Pakula.pdf, 2.
5.Kreikebaum, H. (1996). Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN, 209.
6.Panek-Owsiańska, M. (2014). CSR w Pl2014. W: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki (8–9). Warszawa.
7.Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
8.Sroka, R. (2013). Raportowanie społeczne na świecie. W: N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (7–9). Rzeszów: Wyd. Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
9.Stawicka, E. (2013). Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności w biznesie. Pobrano z: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_32.pdf, 489–490.
10.Stecko, J. (2012). CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 285. Zarządzanie i Marketing, 19 (3), 119.
11.Stecko, J. (2012). Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, 2.
12.Swaen, V. (2002). Corporate social responsibility: do managers and consumers have the same conception of ‘doing good’? Pobrane z: https://gin.confex.com/gin/archives/2002/papers/010140Swaen.pdf.
13.Sznajder, M. (2013). Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy). Economics and Management, 2, 204.
14.Walkowiak, R., Krukowski, K. (2009). Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy. Olsztyn: Wyd. Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, 10–11.
15.Wronka, M. (2011). Metody pomiaru CSR. W: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu (262). Warszawa: Wyd. WSP.
16.Komunikat Komisji Europejskiej „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (COM (2011) 681.
17.http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
18.Global Reporting Initiative; Strona w języku polskim.
19.Publikacja GRI and ISO 26000: How to use the GRI Guidelines in conjunction with ISO 26000 dostępna na stronie GRI: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/How-To-Use-the-GRI-Guidelines-In-Conjunction-With-ISO26000.pdf; dostęp: 03.02.2016.