Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Autorzy: Elwira Leśna-Wierszołowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (55-64)
Klasyfikacja JEL: M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz ukazanie jej jako narzędzia niezbędnego do pozyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. W artykule przedstawiono istotę, wymiary i obszary CSR oraz korzyści z jej realizacji. Uzupełnieniem artykułu jest opis dobrych praktyk podejmowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS, dla której odpowiedzialność społeczna jest nie tylko podstawą wszystkich działań, ale również istotnym elementem strategii biznesowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Commission of the European Communities (2001). Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Brussels, 1–32.
2.Filek, J. (2006). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2012). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/15%20polskich_przykladow_CSR_II.pdf (dostęp: 15.02.2016).
4.Madrak-Grochowska, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu: pomiędzy altruizmem a egoizmem przedsiębiorstw. Ekonomia i Prawo, VI, 43–56.
5.Online Browsing Platform (2010). Guidance on social responsibility. Pobrane z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en (dostęp: 15.02.2016).
6.Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
7.Rybak, M. (2004). Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
8.Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE
9.The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Corporate Social Responsibility. Pobrane z: http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx (dostęp: 15.02.2016).
10.Zieliński, M. (2014). Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 74, 653–663.
11.Zuzek, D.K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 21 (2), 197–207.
12.Żurek, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa tworzy nową jakość kultury przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 10, 137–150.
13.http://odpowiedzialny.lotos.pl (dostęp: 15.02.2016).