Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-44
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
BOJKOTOWANIE PRODUKTÓW A DOCHODY KONSUMENTÓW NA RYNKU EUROPEJSKIM

Autorzy: Grzegorz Zasuwa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: bojkot produktu dochody konsumentów zachowania konsumentów
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (483-494)
Klasyfikacja JEL: D12 M39 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowany jest związek między udziałem konsumentów w bojkotach produktów a poziomem dochodów w państwach na rynku europejskim. W wymiarze czasowym badanie obejmuje okres od 2002 do 2014 roku. Uzyskane wyniki pokazują, że istnieją znaczne dysproporcje między państwami w bojkotowaniu produktów. Zgodnie z postawioną hipotezą badawczą wspomniane różnice są istotnie związane z poziomem dochodów. W zamożnych państwach odsetek konsumentów uczestniczących w bojkotach jest kilkakrotnie wyższy niż w państwach o niższych dochodach. Takie wyniki w szerszym kontekście sugerują, że zjawisko bojkotowania produktów, będące formą konsumpcji etycznej, jest związane z poziomem rozwoju gospodarczego kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Braunsberger, K., Buckler, B. (2011). What Motivates Consumers to Participate in Boycotts: Lessons from the Ongoing Canadian Seafood Boycott. Journal of Business Research, 64, 96–102.
2.ESS (2015). Pobrane z: http://www.europeansocialsurvey.org/ (10.06.2015).
3.Friedman, M. (1985). Consumer Boycotts in the United States, 1970–1980: Contemporary Events in Historical Perspective. Journal of Consumer Affairs, 19, 96–117.
4.Grzega, U. (2010). Prawidłowości rozwoju konsumpcji na tle uwarunkowań rynkowych. W: E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (s. 16–28), Warszawa: PWE.
5.Harrison, R., Newholm, T., Shaw, D. (2005). The Ethical Consumer. London: Sage.
6.Koronacki, J., Mielniczuk, J. (2004). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
7.John, A., Klein, J. (2003). The Boycott Puzzle: Consumer Motivations for Purchase Sacrifice. Management Science, 49, 1196–1209.
8.Luszniewicz, A., Słaby, T. (2003). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL: teoria i zastosowania. Warszawa: C.H. Beck.
9.Maslow, H. (2013). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.
10.Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego. Konsumpcja i Rozwój, 1, 47–57.
11.Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
12.Wärneryd, K.E. (2004). Oszczędzanie. W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. 530–566). Gdańsk: GWP.
13.Zalega, T. (2007). Konsumpcja – podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
14.Zasuwa, G. (2015). Znaczenie dochodów w bojkotowaniu produktów. Marketing i Rynek, 11, 17–22.