Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-42
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
IDENTYFIKACJA DETERMINANT ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU UOGÓLNIONEGO MODELU TOBITOWEGO

Autorzy: Andrzej Wołoszyn
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Romana Głowicka- Wołoszyn
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Joanna Stanisławska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Feliks Wysocki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: e-wydatki e-konsumpcja determinanty zakupów przez internet uogólniony model tobitowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (459-470)
Klasyfikacja JEL: D12 C13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była identyfikacja czynników ekonomicznych oraz demograficzno-społecznych wpływających na uczestnictwo w e-konsumpcji polskich gospodarstw domowych oraz na poziom ich wydatków dokonywanych za pośrednictwem internetu. W badaniach wykorzystano uogólniony model tobitowy oraz dane indywidualne pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w Polsce w 2013 roku. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że uczestnictwo w zakupach realizowanych przez internet rosło wraz ze wzrostem wielkości gospodarstwa domowego oraz poziomem wykształcenia jego głowy, a spadało wraz z jej wiekiem. Najwyższy poziom uczestnictwa cechował gospodarstwa domowe zamieszkujące miasta liczące powyżej 500 tys. mieszkańców, zaś najniższy wieś i miasta liczące 20–100 tys. mieszkańców. Gospodarstwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych i pracujących na własny rachunek wyróżniał wyższy poziom uczestnictwa w e-zakupach niż pozostałe grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych. Natomiast na poziom e-wydatków oprócz dochodu gospodarstwa domowego wpływ miała również jego wielkość i klasa miejscowości zamieszkania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
2.Cragg, J.G. (1971). Some Statistical Models for Limited Dependent Variables with Application to the Demand for Durable Goods. Econometrica, 39 (5), 829–844.
3.Eakins, J. (2014). An Application of the Double Hurdle Model to Petrol and Diesel Household Expenditures in Ireland. School of Economics Discussion Papers, 145. University of Surrey.
4.Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis, 5th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice- -Hall.
5.Gruszczyński, M. (red). (2010). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Hałka, A. (2011). Determinanty wydatków gospodarstw domowych na usługi związane z wypoczynkiem. Wiadomości Statystyczne, 5 (600), 1–17.
7.Jaciow, M. (2011). Tradycyjnie czy przez internet? Zmiany w zachowaniach nabywczych polskich gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Transformacja gospodarki – Konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, 31–39.
8.Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: One- Press.
9.Jones, A. (1992). A Note on Computation of the Double-Hurdle Model with Dependence with an Application to Tobacco Expenditure. Bulletin of Economic Research, 44, 1, 67–74.
10.Newman, C., Henchion, M., Matthews, A. (2003). A Double-Hurdle Model of Irish Household Expenditure on Prepared Meals. Applied Economics, 35 (9), 1053–1061.
11.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014 (2014). Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika--spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ (2.12.2015).
12.Tobin, J. (1958). Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. Econometrica, 26 (1), 24–36.
13.Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIII, 3, 63–80.
14.Wolny, R. (2012). Polski e-konsument na rynku usług. Konsumpcja i Rozwój, 1 (2), 117–129.
15.Wołoszyn, A. (2015). Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010. Roczniki Naukowe SERiA, XV, 6, 313–319.
16.Zhang, F., Huang, C.L., Lin, B., Epperson, J. (2008). Modeling Fresh Organic Produce Consumption with Scanner Data: A Generalized Double Hurdle Model Approach. Agribusiness, 24, 510–522.