Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
KONSUMENT NA RYNKU TURYSTYCZNYM XXI WIEKU - WYBRANE ASPEKTY

Autorzy: Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: zachowania konsumenckie posturisticus cyfrowy turysta prosument na rynku turystycznym biuro podróży
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (281-290)
Klasyfikacja JEL: D11 E21 L83 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie ról konsumenta i rangi jego ważności na współczesnym rynku turystycznym. Podjęte w opracowaniu rozważania potwierdziły, że współczesny konsument turysta pełni wiele ról w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych; konsument turysta jest aktywnym, samodzielnym uczestnikiem rynku; współczesny konsument turysta legitymuje się cechami postturisticusa. Ponadto odnotowano wysoką rangę ważności konsumenta i jego wymagań na tle innych determinant funkcjonowania badanych biur podróży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Howe, J. (2008). Crowd Sourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Crown Business.
2.Kachniewska, M. (2014). Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego. e-Mentor, 1 (53), 86–91.
3.Kalecińska, J. (2013). Nowe technologie w branży turystycznej. Warszawa: Wyd. AWF w Warszawie. Pobrane z: http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/75/ECORYS_nt_TURYSTYKA_lores.pdf (12.2014).
4.Kowalczyk-Anioł, J. (2011). Turystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso. W: B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989–2009 (s. 193–204). Łódź: Wyd. UŁ.
5.Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing – sposób na zbudowanie innowacyjnego produktu oraz jego grupy docelowej. W: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (s. 221–229). Warszawa: PWE.
6.Lettl, C., Gemunden, H.G. (2005). The Entrepreneurial Role of Innovative Users. Journal of Business and Industrial Marketing, 20, 7, 339–346.
7.Mróz, B. (2010). Nowe trendy konsumenckie – szansa czy wyzwanie dla marketingu. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (s. 64–71). Warszawa: PWE.
8.Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
9.Niemczyk, A., Homoncik, B. (2014). Innowacyjność w polskich biurach podróży – fakt czy mit? Folia Turistica, 32, 159–174.
10.Niezgoda, A. (2010). Nowe trendy w popycie – wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej. W: S. Tanaś (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (s. 24–27). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
11.Przyszłość podróży 2024. Pobrane z: http://dziennikturystyczny.pl/2014/04/doskonaly-raport-przyszlosc-podrozy-2024/ (12.2014).
12.Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
13.Seweryn, R. (2014). Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii (na przykładzie Krakowa). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 61–73.
14.Wątroba, W. (2009). Homo postmillenicus. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
15.W Polsce działają już pierwsze hotele przyszłości. Pobrane z: http://pl.hrs.com/serwis-prasowy/informacje-prasowe/w-polsce-dzialaja-juz-pierwsze-hotele-przyszlosci.html (12.2014).
16.Zukin, S. (2004). Point of Purchase: How Shopping Changed American Culture. New York– London: Routledge.