Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI

Autorzy: Iwona Kowalczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marzena Jeżewska-Zychowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: innowacyjność zachowania konsumentów rynek żywności
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (177-186)
Klasyfikacja JEL: D12 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem było poznanie uwarunkowań innowacyjności konsumentów na rynku żywności oraz opracowanie charakterystyki typów konsumentów o różnym jej poziomie. Badanie zrealizowano w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego metodą ankietową (ankieta rozdawana) na próbie 278 respondentów w wieku 15 i więcej lat. Dobór próby miał charakter kwotowy, z uwzględnieniem płci. Przeprowadzone badanie dowiodło zróżnicowania demograficzno-ekonomicznego, psychospołecznego i behawioralnego pomiędzy wyodrębnionymi ze względu na poziom innowacyjności grupami konsumentów. Szczególnie duże różnice stwierdzono pomiędzy skrajnymi typami, to jest innowatorami i maruderami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M., Laskowski, W. (2010). Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (71), 141–153.
2.Choo, H., Chung, J.E., Pysarchik, D.T. (2004). Antecedents to New Food Product Purchasing Behavior Among Innovator Groups in India. European Journal of Marketing, 38 (5/6), 608–625.
3.Citrin, A.V., Sprott, D.E., Silverman, S.N., Stem, D.E. (2000). Adoption of Internet Shopping: The Role of Consumer Innovativeness. Journal of Industrial Management & Data Systems, 100 (7), 294–300.
4.Goldsmith, R.E., Flynn, L.R. (1992). Identifying Innovators in Consumer Product Markets. European Journal of Marketing, 26 (12), 42–55.
5.Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108–119.
6.Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
7.Hurt, H.T., Joseph, K., Cook, C.D. (1977). Scales for Measurement of Innovativeness. Human Communication Research, 4 (1), 58–65.
8.Jeżewska-Zychowicz, M., Kowalczuk, I. (2009). Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 3, 34–45.
9.Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczyuk, A., Gębski, j. (2009). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
10.Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywość w opinii producentów i konsumentów. Warszawa: Wyd. SGGW.
11.Kusińska, A. (2006). Ewolucja postaw wobec produktów żywnościowych w świetle typologii konsumenta z lat 1987–2006. Handel Wewnętrzny, 6, 87–91.
12.Ling, S.S., Pysarchik, D.T., C hoo, H.J. (2005). Adopters of New Food Products in India. Marketing Intelligence & Planning, 22 (4), 371–391.
13.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
14.McCarthy, M., O’Sullivan, C., O’Reilly S. (1999). Pre-identification of First Buyers of a New Food Product. British Food Journal, 101 (11), 842–856.
15.Robertson, T.S., Kennedy, J .N. ( 1998). Prediction of Consumer Innovators: Application of Multiple Discriminates Analysis. Journal of Marketing Research, 5, 64–69.
16.Roerich, G. (2004). Consumer Innovativeness: Concepts and Measurements. Journal of Business Research, 57 (6), 671–677.
17.Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
18.Steenkamp, J.E.M., Hofstede, F.T. (2002). International Market Segmentation: Issues and Perspectives. International Journal Of Research and Marketing, 19 (3), 185–213.
19.Steenkamp, J.E.M., Hofstede, F .T., Wedel, M . ( 1990). A Cross-National Investigation into the Individual and National Cultural Antecedents of Consumer Innovativeness. Journal of Marketing, 63 (2), 55–69.
20.Stenka, I. (2009), Akceptacja żywności funkcjonalnej przez młodych konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (65), 218–226.