Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT

Autorzy: Agata Dziakowicz- Grudzień
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sytuacja materialna gospodarstw domowych dochód rozporządzalny potrzeby konsumpcyjne gospodarowanie budżetem gospodarstw domowych
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (99-110)
Klasyfikacja JEL: D12 D13 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono sytuację dochodową gospodarstw domowych jako główną determinantę poziomu zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych. Diagnozę sytuacji dochodowej wykonano na podstawie dochodu rozporządzalnego wyrażonego w ujęciu nominalnym i ekwiwalentnym. Ukazano dynamikę wzrostu dochodów w latach 2007–2014 oraz ich zróżnicowanie według grup społeczno-ekonomicznych. Ponadto scharakteryzowano samoocenę sytuacji finansowej gospodarstw domowych w aspekcie możliwości zaspokojenia bieżących potrzeb oraz wskazano sposoby gospodarowania budżetem w przypadku niedoborów dochodowych. Omówiono także zmianę ogólnej tendencji działań zaradczych w obliczu problemów z realizacją potrzeb konsumpcyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begg, D., Fischer, S., Dornbusch R. (2008). Economics. Maidenhead: McGraw-Hill Higher Education.
2.Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
3.Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
4.Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
5.Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
6.GUS (2007). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2007 r. Warszawa.
7.GUS (2012). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012. Warszawa.
8.GUS (2014). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. Warszawa.
9.GUS (2015). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa.
10.Kuśmierczyk, K., Radziukiewicz, M. (2012), Dochodowo-cenowe uwarunkowania konsumpcji w gospodarstwach domowych. W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w Polsce w 2011 roku (s. 31–68). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
11.Polska 2014. Raport o stanie gospodarki (2014). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii i Analiz.
12.Roczne wskaźniki makroekonomiczne (2016). Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ (20.01.2016).
13.Szulc, A. (2014). Dochód i konsumpcja. W: T. Panek (red.), Statystyka społeczna (s. 174–209). Warszawa: PWE.
14.Zalega, T. (2012). Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.