Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
CENA JAKO DETERMINANTA POZIOMU ŻYCIA. ZMIANY CEN DÓBR I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W POLSCE I UE W LATACH 2004–2014

Autorzy: Urszula Grzega
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: ceny dóbr i usług konsumpcyjnych koszty utrzymania gospodarstwo domowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (73-84)
Klasyfikacja JEL: D12 E30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano rolę ceny w kształtowaniu poziomu życia gospodarstw domowych. Celem rozważań było także poznanie zmian w dynamice kosztów utrzymania polskich gospodarstw oraz porównanie poziomów cen w Polsce i Unii Europejskiej. Materiał badawczy stanowiły wtórne źródła informacji (dane Eurostat). W badaniach zastosowano metodę analizy opisowej z elementami analizy ilościowej. Powiązania pomiędzy ceną i poziomem życia gospodarstw domowych mają charakter pośredni i zróżnicowany. W latach 2004–2014odnotowano umiarkowany wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce. Najbardziej wzrosły ceny usług w relacji do cen artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. Z przeprowadzonych badań dodatkowo wynika, że poziom cen konsumpcyjnych w Polsce był znacznie niższy od średniego poziomu w UE. W 2014 roku różnica wynosiła 44%. Największy dystans zaobserwowano w przypadku cen związanych z utrzymaniem mieszkania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chanjin, Ch., Myers, S. (1999). Do the poor pay more for food? An analysis of grocery store availability and food price disparities, Journal of Consumer Affairs, 33 (2), 276–296.
2.Eurostat, 2015a, Consumer price levels in 2014. Price levels varied by almost one to three across the EU Member States, Eurostat Newsrelease, 114.
3.Eurostat, 2015b, Comparative price level. Pobrane z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
4.Grzega, U. (2012). Poziom życia ludności w Polsce – determinant i zróżnicowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
5.GUS (2005, 2007a, 2008a, 2009, 2010, 2011a, 2014a, 2015a). Ceny w gospodarce narodowej w 2004, 2006–2009, 2013–2014, Warszawa.
6.GUS (2011b, 2012, 2013, 2014b, 2015b). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2010–2014, Warszawa.
7.GUS (2006, 2007b, 2008b, 2011c, 2014c). Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa.
8.Krasiński, Z., Mruk, H., Szulce, H. (1985). Ceny a rynek. Warszawa: PWE.
9.Muller, Ch. (2002). Prices and living standards. Evidence for Rwanda, Journal of Development Economics, 68, 187–203.
10.Rao, V. (1997). Are prices higher for the poor? Price heterogeneity and “real” inequality in rural Kranataka, Economic and Political Weekly, November 29, 10–14.
11.Shultze, Ch. (2003). The Consumer Price Index. Conceptual issues and practical suggestions. Journal of Economic Perspectives, 17, 1, 3–22.