Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ANALIZA POWIĄZAŃ MIEDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

Autorzy: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: płynność rentowność wypłacalność bank
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (243-253)
Klasyfikacja JEL: G24 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było opisanie najczęściej spotykanego podejścia do badań empirycznych związków pomiędzy rentownością a płynnością na przykładzie wybranych banków notowanych na GPW w Warszawie. Podmiotem badań jest pięć fundamentalnych instytucji finansowych wyłonionych z rankingu, który został sporządzony dla dwudziestu największych banków w Polsce na podstawie sumy aktywów na koniec 2014 roku, to jest: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Getin Noble Bank S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. w latach 2011–2014. Dane źródłowe badanych podmiotów pochodzą z bilansów oraz rachunków zysków i strat. Przez przedstawienie wskaźników płynności i rentowności wybranych banków dokonano analizy powiązań między płynnością a rentownością.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Capiga, M., Ogrodnik, H. (2007). Ryzyko działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
2.Gołuchowski, J., Szambelańczyk, J. (red.). (1999). Bankowość. Podręcznik dla studentów. Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
3.Grabczan, W. (1996). Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości.
4.Grzywacz, J. (2006). Podstawy bankowości. Warszawa: Difin.
5.Guzik, B. (2006). Statystyczne metody badania związków między rentownością a płynnością bankową. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3–4, 57–68.
6.https://www.bzwbk.pl (11.12.2015).
7.https://www.getinbank.pl (11.12.2015).
8.https://www.pkobp.pl (11.12.2015).
9.http://www.citibank.pl (11.12.2015).
10.http://www.pekao.com.pl (11.12.2015).
11.Iwanicz-Drozdowska, M. (2012). Zarządzanie finansowe bankiem. Warszawa: PWE.
12.Kochaniak, K. (2010). Efektywność finansowa banków giełdowych. Warszawa: PWN.
13.KNF (2015). Rekomendacja P, art. 460 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Warszawa.
14.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2008). Podstawy analizy finansowej banków i ubezpieczycieli. Szczecin: Print Group.
15.Orechwa-Maliszewska, E., Worobiej, E. (2004). Sprawozdawczość i analiza finansowa banku. Białystok: Wyd. WSFiZ w Białymstoku.
16.Świderski, J. (1999). Finanse banku komercyjnego. Nowe regulacje, standardy, przepisy. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
17.Wójcik-Mazur, A. (2011). Analiza poziomu płynności finansowej polskiego systemu bankowego na tle wybranych krajów. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 827–837.
18.Zawadzka, Z. (2013). Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Warszawa: Poltext.