Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
RYNEK INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W POLSCE

Autorzy: Elwira Leśna-Wierszołowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: indywidualne konta emerytalne dobrowolna forma oszczędzania system emerytalny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (183-194)
Klasyfikacja JEL: H55
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka rynku indywidualnych kont emerytalnych w Polsce. W opracowaniu omówiono zasady ich tworzenia i funkcjonowania, a ponadto scharakteryzowano rynek indywidualnych kont emerytalnych w Polsce w latach 2010–2014. Opisano również bariery rozwoju tego rynku, do których należy zaliczyć: niskie dochody, brak nawyku oszczędzania oraz brak wiedzy z zakresu funkcjonowania indywidualnych kont emerytalnych. Emerytura pochodząca tylko z I i II filaru może się okazać niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych. Dlatego też ważnym elementem przyszłego świadczenia powinny się stać indywidualne konta emerytalne działające w ramach III filaru. Istotną kwestią jest podejmowanie właściwych działań edukacyjno-informacyjnych, żeby zwiększyć świadomość emerytalną Polaków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawska, K., Petru, R., Pieńkowska-Kamieniecka, S., Szczepański, M., Żukowski, M. (2014). Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian. Warszawa: Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
2.Czapiński, J., Panek, T. (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
3.KNF (2015). Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 roku. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_Sprawozdanie%202014_net_tcm75-40853.pdf (1.12.2015).
4.Kubiak, D. (2007). Indywidualne konta emerytalne jako dobrowolna forma gromadzenia oszczędności emerytalnych. W: G. Borys (red.), Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka (s. 53–62). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
5.Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot wpłat na indywidualne konto emerytalne. Pobrano z: http://www.mpips.gov.pl (1.12.2015).
6.Owczarek, J. (2005). Rzecznik Ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych 2002 –2005. Monitor Ubezpieczeniowy, 25, 36–41.
7.Raporty Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o rynku indywidualnych kont emerytalnych za lata 2010–2014.
8.Ronka-Chmielowiec, W. (2002). Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Warszawa: PWE.
9.Urząd KNF (2015a). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2014 roku. Warszawa.
10.Urząd KNF (2015b). Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2014 roku. Warszawa.
11.Ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz.U. nr 139, poz. 934.
12.Ustawa z 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Dz.U. nr 116, poz. 1205, z późn. zm.