Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
WPŁYW DOCHODU NA DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU – ANALIZA WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI

Autorzy: Aleksandra Milczarek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: teorie konsumpcji konsumpcja dochód
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (21-32)
Klasyfikacja JEL: D11 E21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę teorii konsumpcji. W szczególności skoncentrowano się na teorii dochodu permanentnego Friedmana oraz hipotezie cyklu życia Modiglianiego. W artykule przeanalizowano mechanizm wpływu różnych rodzajów dochodów na kształtowanie się konsumpcji na podstawie omawianych koncepcji makroekonomicznych. Dokonano porównania obu teorii, a rozważania odniesiono również do teorii dochodu absolutnego Keynesa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belka, M. (1986). Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana. Warszawa: PWN.
2.Bywalec, C. (2002). Funkcje konsumpcji i prawidłowości jej rozwoju. W: C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja (s. 98–128). Warszawa: PWE.
3.Friedman, M. (1957). A Theory of Consumption Function. Princeton: Princeton University Press.
4.GUS (2014). Mały rocznik statystyczny Polski 2014. Warszawa.
5.Modigliani, F., Brumberg, R. (1954). Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data. W: K.K. Kurihara (red.), Post-Keynesian Economics (s. 388–436). New Brunswick: Rutgers University Press.
6.Wałęga, G. (2010). Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych teorii konsumpcji. W: Z. Dach (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych (s. 114–133). Kraków: PTE.
7.Zalega, T. (2007). Mechanizm zachowania się konsumenta na rynku w ujęciu makroekonomicznych koncepcji konsumpcji. Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW, 2, 86–95.
8.Zalega, T. (2012). Konsumpcja – determinanty, teorie, modele. Warszawa: PWE.