Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W ŚWIETLE MODELU HENRIKSSONA-MERTONA

Autorzy: Łukasz Dopierała
Uniwersytet Gdański

Liwiusz Wojciechowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: efektywność inwestycyjna IKE fundusze ubezpieczenia market timing
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (55-67)

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania efektywności inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych. W badaniu wykorzystano model Henrikssona-Mertona. Objęto nim 16 funduszy o zadeklarowanym umiarkowanym oraz wysokim ryzyku inwesty cyjnym i zostało przeprowadzone na podstawie danych za okres 1.01.2005 r.–30.06.2014 r. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zarządzający ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nie zarządzają aktywnie portfelem inwestycji i nie uzyskują ponadprzeciętnych stóp zwrotu zarówno z tytułu doboru papierów wartościowych, jak i wyboru właściwego momentu zawarcia transakcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antkiewicz S., Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jako korzystna podatkowo alternatywa dla klasycznych lokat bankowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 15, Chorzów 2013.
2.Henriksson R.D., Market Timing and Mutual Fund Performance: an Empirical Investigation, „Journal of Business” 1984, Vol. 57, No. 1.
3.Henriksson R.D., Merton R.C., On Market Timing and Investment Performance. II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills, „Journal of Business” 1981, Vol. 54, No. 4.
4.Jensen M.C., The Performance of Mutual Fundsi in the Period 1945–1964, „The Journal of Finance” 1968, Vol. 23, No. 2.
5.Oficjalna strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
6.Pietrzyk R., Ocena efektywności inwestycji funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i wykorzystania trendów rynkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 242, Wrocław 2012.
7.Shapiro S.S., Wilk M.B., An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples), „Biometrica” 1965, Vol. 52, No. 3–4
8.Sharpe W.F., A Simplified Model for Portfolio Analysis, „Management Science” 1963, Vol. 9, No. 2.
9.Sharpe W. F., Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, „The Journal of Finance” 1964, Vol. 19, No. 3.
10.Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, DzU 2004, nr 116, poz. 1205 z późn. zm.
11.Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991, nr 80, poz. 350 z późn. zm.