Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
ZMIANY REALNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GRUP SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE W LATACH 2000–2013

Autorzy: Patrycja Zwiech
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstwo domowe dochody i wydatki
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (425-438)

Abstrakt

W artykule przedstawiono zróżnicowanie poziomu realnych dochodów i wydatków poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce. Zbadano realne dochody rozporządzalne, realne wydatki oraz nadwyżki realnych dochodów nad realnymi wydatkami gospodarstw domowych w przekroju grup społeczno-ekonomicznych. Okres badawczy obejmuje lata 2000–2013. Wyniki wskazują, że grupy o najniższym realnym dochodzie (do 2004 r. były to gospodarstwa rolników, a od 2005 r. gospodarstwa pracowników na stanowiskach robotniczych) osiągały od 49% do 58% dochodu grupy o najwyższym dochodzie (gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych) oraz grupy o najniższych wydatkach (gospodarstwa rolników albo pracowników na stanowiskach robotniczych) osiągały od 51% do 58% wydatków grupy o najwyższych wydatkach (gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych). Jednocześnie najwyższą nadwyżkę realnych dochodów rozporządzalnych nad realnymi wydatkami odnotowano w 2000 r. dla gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych i pracujących na własny rachunek, a w 2013 r. już dla gospodarstw rolników i pracowników na stanowiskach nierobotniczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BochenekM., Mikołajewska M., Dysproporcje dochodowe w Polsce przed i po wybuchu kryzysu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 30.
2.Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
3.Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013
4.Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
5.Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
6.Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
7.Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
8.Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
9.Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
10.Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
11.Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
12.Budżety gospodarstw domowych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
13.Lira J., Stanisławska J., Poziom dochodów realnych i ich prognoza w gospodarstwach domowych rolników w porównaniu do innych gospodarstw, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2011, nr 1.
14.Majchrzak A., Stanisławska J., „Wieś i Rolnictwo” 2009, nr 3.
15.Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2011.
16.Szopa B., Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
17.Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych HICP, GUS, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl/gus/5840_5582_PLK_HTML.htm (dostęp 15.09.2014).