Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 56 2019
Ocena funkcjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w latach 2012–2017
(Assessment of the functioning of individual retirement in Poland accounts in the years 2012–2017)

Authors: Sylwia Frydrych ORCID
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: Individual retirement accounts 3rd pillar voluntary forms of saving
Year of publication:2019
Page range:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: G22 J26 J32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article deals with the subject of Individual Retirement Security Accounts, which are part of the voluntary pension system in Poland in 2012–2017. The purpose of the article is an assessment of the functioning the Individual Pension Security Accounts that are part of the third pension pillars, which have been in operation since 2012, in the face of demographic changes. The research material in this article is the analysis of literature and legal acts, the method of observation, document analysis and the method of deduction. The result of the deliberations is to define the areas to pay attention to in order to increase interest in saving the Individual Retirement Security Accounts and the proposal to establish an institution supporting the development of this form of saving.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czapiński, J. (2010). Między racjonalnością a „jakoś to będzie”– polski paradoks zarządzania finansami osobistymi. W: T. Szumlicz (red.), III filar. Recepta na wyższą emeryturę (s. 39–62). Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń.
2.GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci--na-lata-2014-2050-opra-cowana-2014-r-,1,5.html (30.10.2018).
3.GUS (2016). Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 roku. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-dochodu-rozporzadzalnego--na-1-osobe-ogolem-w-2015-r-,294,2.html (12.11.2018).
4.Kubiak, D. (2011). Rynek indywidualnych kont emerytalnych w Polsce – stan i perspektywy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, 45/2, 333–342.
5.MRPiPS (2016). Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrano z: mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ikze (14.10.2018).
6.Okólski, M. (2014). Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
7.Olejnik, I., Białowąs, S. (2015). Pension literacy and consumers’ decisions in the context of pension system reforms. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 29, 13–33.
8.Panek, T., Czapiński, J. (2015). Warunki życia gospodarstw domowych. Dochody i sposób gospodarowania dochodami. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków Raport. Contemporary Economics, 4 (9).
9.Rutecka, J. (2014). Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 342, 256–266.
10.Rutecka, J. (2015). Realokacja czy nowe oszczędności? O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 18/1, 66–79.
11.TNS Polska (2016). Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę – mit czy rzeczywistość? Warszawa: TNS Polska dla Nationale-Nederlanden.
12.UKNF (2017). Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w I połowie 2017 roku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pobrano z: knf.gov.pl/knf/pl/kompo-nenty/img/Raport_IKE_IKZE_06_2017_59883.pdf (4.11.2017).
13.Ustawa (2004). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. DzU nr 116, poz. 1205.
14.Wykowska, J. (2014). III filar dla poczatkujących. Poradnik dla przyszłego emeryta. Warszawa: CEDUR.
15.ZUS (2016). Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
16.Żukowski, M. (2012). Wiek emerytalny. Kazimierz Dolny: Polskie Stowarzyszenia Społecznego.