Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/1 2018
Analiza sytuacji sektorów deweloperzy, budownictwo i przemysł materiałów budowlanych na GPW w Warszawie w okresach kryzysowych
(Analysis of the situation in sectors: developers, construction industry and building materials industry on the Warsaw Stock Exchange during crisis periods)

Authors: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Warsaw Stock Exchange crisis duration analysis
Year of publication:2018
Page range:14 (77-90)
Klasyfikacja JEL: C51 G01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The goal of the article is assessment of reaction of companies belonging to sectors: industry construction, developers (real estate) and building materials industry to crisis situations against other sectors on the Warsaw Stock Exchange. 328 companies were analysed in the first period (crisis 2008–2009) and 376 in the second one (bear market 2011). All companies were listed on the continuous and parallel market on the WSE. The result of the analysis is assessment of situation of three analysed sectors connected with the real estate market against other sectors.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Volumina.pl.
2.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2012). Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. Warszawa: CeDeWu.
3.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2017a). Analiza tendencji zmian cen akcji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po bessie w 2011 roku. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2, 375–388.
4.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2017b). The Assessment of the Situation of Listed Companies in Macrosectors in a Bear Market – Duration Analysis Models. Conference proceedings full text papers, Applications of Mathematics and Statistics in Economics, 17–25. Pobrane z: http://amse.ue.wroc.pl/proceedings2017.html (15.05.2018).
5.Cox, D.R., Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data. London: Chapman and Hall.
6.Foryś, I., Ziembicka, B. (2013). Indeks koniunktury na rynku gruntów budowlanych na przykładzie szczecińskiego osiedla Warszewo. Studia i Prace WNEiZ US, 31, 141–154.
7.GUS (2018). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000–2018. Warszawa.
8.Harrison, F. (1997). The Coming ‘Housing’ Crash. W: F.J. Jones, F. Harrison, The Chaos Makers (s. 36–107). London: Othila Press.
9.Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. New York: John Wiley & Sons, Inc.
10.Kaplan, E.L., Meier, P. (1958). Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. Journal of the American Statistical Association, 53 (282), 457–481.
11.Kozik, E., Starzyk, R. (2011). Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego. Świat Nieruchomości, 1 (75), 40–47.
12.Landmesser, J. (2013). Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
13.Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
14.Markowicz, I., Stolorz, B. (2009). Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. Przegląd Statystyczny, 2 (56), 106–115.
15.Matuszyk, A. (2015). Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych. Warszawa: CeDeWu.
16.NBP (2009). Raport: Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. Pobrane z: http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_
17.gospodarczego_2009.pdf (15.05.2018).
18.Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699–710.
19.Putek-Szeląg, E., Różańska-Putek, J. (2014). Badanie koniunktury na rynku nieruchomości rolnych. Studia i Prace WNEiZ US, 36, 367–378.
20.Sączewska-Piotrowska, A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 7, 29–46.
21.Tworek, P. (2014). Kryzys w polskim budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy – wybrane problemy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 196, 208–221.
22.Wycinka, E. (2015). Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących. Problemy Zarządzania, 13, 3 (55), 2, 146–157. DOI: 10.7172/1644-9584.55.10.
23.Yamaguchi, K. (1991). Event History Analysis. Newbury Park CA: SAGE Publications.
24.Żelazowski, K.(2016). Wpływ zmian koniunktury na rynku nieruchomości na kondycję i wycenę spółek deweloperskich. Studia i Prace WNEiZ US, 44 (2). DOI:10.18276/sip.2016.45/2-41.