Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/1 2017
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce po transformacji gospodarczej
(Housing cooperatives in Poland after the economic transformation)

Authors: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: apartment cooperative property
Year of publication:2017
Page range:11 (31-41)
Klasyfikacja JEL: K25 R20 R38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Changes in the activeness of housing cooperatives in Poland, especially after 1990, in which political changes and a significant transformation in pursuing the ownership of housing took place, were analyzed in the article. Following the entrance to the market economy, the national and communal housing stock was privatized to a great extent. An apartment for many became the subject of trading, and also a form of investment. This resulted in a step away from housing cooperatives which was manifested in increasingly lower dynamics of establishing new cooperatives in relation to the post-war years. The dynamics of establishing new housing cooperatives in Poland after World War II, which are still active as of April 20, 2017, was analyzed in the study. It has been shown that the most enduring are cooperatives formed in the 90s of the last century which operated under laws restoring the freedom to invest for the housing cooperatives. REGON system data were used to the analysis of the examined phenomenon. The cooperatives were analyzed in view of the number of persons employed, showing that there are most of those employing up to 9 persons, which most often is also a consequence of the size of the housing stock of a given cooperative.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrzejewski, A. (1977). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1919–1974. Warszawa: PWE.
2.Brodziński, M.G., Jankowski, J. (2004). Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
3.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
4.Foryś, I., Nowak, M., (2012). Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Warszawa: Poltext.
5.Foryś, I. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003–2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 826, Studia i Prace WNEiZ, 37, 75–88.
6.Goryński, J. (1971). Polityka budowlana w Polsce Ludowej. Warszawa: PWE.
7.Goryński, J. (1975). Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro. Warszawa: Wiedza Powszechna.
8.Harloe, M. (1995). The People’s Home: Social Rented Housing in Europe and America. Oxford: Blackwell.
9.Kozerska E., Sadowski, P., Szymański, A. (red.) (2008). Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym. Opole: Wyd. UO.
10.Kulesza, H. (1990). System zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Warszawa: Wyd. IGPiK.
11.Skotarczak, T. (red.) (2008). Zmiany zachodzące w spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Szczecin: PrintGroup.
12.Szczepański, J. (1963). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
13.Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2001, nr 4, poz. 27.