Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018
Popegeerowskie powiaty – prekariat w województwie zachodniopomorskim
(Post-state farm poviats - precariat in the West Pomeranian voivodeship)

Authors: Danuta Kopycińska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: labour market unemployment precariat
Year of publication:2018
Page range:12 (185-196)
Klasyfikacja JEL: J21 J23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The West Pomeranian voivodeship in the current composition was established in 2002. A large part of this voivodship were poviats that belonged to the liquidated in 1991 stateowned farms and recording mass unemployment. Due to this situation, almost half of the poviats of the West Pomeranian voivodeship were already among the poviats with the highest unemployment rate in Poland. The aim of this study is to assess the effectiveness of the solutions applied in Poland to combat so called former state owned farms unemployment in the West Pomeranian voivodeship, and the research period was 2002–2017.
Download file

Article file

Bibliography

1.BDL (2003–2018). Bank Danych Lokalnych. Rynek pracy 2003–2018. Dane podgrup. Pobrano z: http/stat.gov.pl/bd/app/ (3.02.2018).
2.Domański, H. (1998). Polska „underclass”? Wiadomości Kulturalne, 7.
3.Halamska, M. (2001). Wieś popegeerowska między adaptacją i marginalizacją. W: I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków (s. 197–218). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
4.Kaczyńska-Butrym, Z. (red.) (2001). Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
5.Kopycińska, D. (2014). Cienie transformacji – popegeerowskie bezrobocie. W: B. Borkowska (red.), 25 lat gospodarki rynkowej w Polsce (s. 45–59). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Kopycińska, D., Kryńska, E. (2016). The precariat in the labour market in Poland – social and economic aspect. Journal of International Studies, 2 (9), 79–89.
7.Mycielska, D. (1966). Problemy życiowe pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Kultura i Społeczeństwo, 3.
8.Niedzielski, E. (2001). Marginalizacja środowisk popegeerowskich – przejściowe zjawisko czy trwały proces. W: E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Środowisko popegeerowskie – analiza stanu. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
9.Obwieszczenie (1995). Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. DzU 1995, nr 57, poz. 299.
10.Obwieszczenie (2017). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. DzU 2017, poz. 1065.
11.Psyk-Piotrowska, E. (1998). Bezrobocie i pauperyzacja środowisk dawnych PGR w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 3.
12.Psyk-Piotrowska, E. (2004). Społeczne konsekwencje przekształceń własnościowych w rolnictwie państwowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Smoczyński, W. (2011). Prekariusze wszystkich krajów. Polityka, 16.09.2011.
14.Sowa, J. (2010). Prekariat – proletariat epoki globalizacji. W: J. Sokołowska (red.), Robotnicy opuszczają miejsca pracy (s. 106–109). Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.
15.Standing, G. (2011). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Tarkowska, E. (2000). Bieda popegeerowska. W: E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce. Warszawa: Instytut Filozofi i i Socjologii PAN.
17.Urbański, J. (2014). Prekariat i nowa walka klas. Warszawa: Książka i Prasa.
18.Ustawa (1991). Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. DzU 1991, nr 107, poz. 464.
19.Ustawa (2004). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. DzU nr 99, poz. 1001.
20.Wilkin, J. (1998). Przekształcenie państwowych gospodarstw rolnych – proces racjonalizacji i marginalizacji. W: B. Fedyszuk-Radziejewski (red.), Wieloobszarowe gospodarstwa rolne ich załogi i nowi gospodarze (s. 43–55). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
21.Wyszkowska, Z. (2001). Opinie mieszkańców osiedli popegerowskich o swojej sytuacji socjalnej. W: E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Środowiska popegeerowskie – analiza stanu (s. 99–110). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.