Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/3 2017
Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014
(Sector indicators in public companies for 2013–2014)

Authors: Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński

Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: financial indicators comparison of sector profitability financial liquidity debt
Year of publication:2017
Page range:20 (25-44)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article was to show the average results of sectors: materials, automotive, metal, media, light, wholesale, construction, chemical, wood, electromechanical and pharmaceutical for 2013-2014. The paper seeks to use medium-term interpretations of indicators by different audiences. Calculation and publication of sectoral averages is important to improve interpretations of indicators and the quality of findings in research and business practice.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
2.Bednarz, T., Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Ziółkowska, E. (2015). Płynność finansowa w spółkach giełdowych w latach 2010–2012. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
3.Figura, P. (2012). Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych. Warszawa: CeDeWu.pl.
4.Hawran, K., Kowalik, J., Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2015a). Wskaźniki sektorowe w ocenie spółek publicznych na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych według MSR, wsp. Finanse, Rynki Finansowe. Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki. Ubezpieczenia, 4 (1), 167–178.
5.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2005). Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2016). Współczesny cel działalności przedsiębiorstwa – istota i pomiar. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5, Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego.
7.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2015). Zakłócenia porównywalności w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. W: J. Kaczmarek, W. Szymla (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
8.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
9.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR w Polsce.