Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew
(The impacts of protected areas on the management of space in the commune Stęszew)

Authors: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: land development urban pressure in the natural areas nature conservancy Stęszew
Year of publication:2017
Page range:11 (339-349)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study was to evaluate influence of occurrence of forms of nature conservancy on space management in Stęszew commune which is based on the analysis of planning documents from the years 2004–2012. The data source for study included materials which were attained from county office in Stęszew commune and covered a list of plans of local land development and Analysis of spatial changes in the municipality of Stęszew. The study analyzes changes in allocated space in the municipality of the various forms of use on the basis of the local development plan, as well as their location relative to the existing surface forms of nature. The study was to determine the impact on the conduct of rational spatial policy has a presence in the municipality area forms of nature.
Download file

Article file

Bibliography

1.Burlińska, A. (2013). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania przyrodą w mieście. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 4, 133–143. Pobrano z: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-10.pdf.
2.Kistowski, M. (2007). Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne, 7-A, 249–255.
3.Kwaśniak, P. (2014). Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. LexisNexis.
4.Projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (2013). Operat zagospodarowanie przestrzenne i korytarze ekologiczne. Poznań.
5.Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T., Wieckowski, M. (2007). Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
6.Śleszyński, P., Komornicki, T., Januszewska-Stępniak, M., Górczyńska, M. (2011). Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2009 roku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
7.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.
8.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.