Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju
(Spatial diversification of the implementation costs of the updated national water and environmental program)

Authors: Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Idczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Adamska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: national water and environmental program water resources management cost metropolitan area river basin water body
Year of publication:2017
Page range:11 (243-253)
Klasyfikacja JEL: R11 Q50 Q25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study provides a comparative analysis of the structure of costs linked to implementation of the updated national water and environmental program. The paper proposes two indicators: implementation costs of measures planned in the updated national water and environmental program per capita or per square kilometer, and also confirms their applicability. The use of those indicators allowed to compare different types of spatial units (settlement – metropolitan areas of cities: Poznań, Łódź, Wrocław, and hydrographic – river basins). The results suggest that in the case of metropolitan areas the highest average costs were found in Wrocław Metropolitan Area (207 thous. PLN per km2 and 761 PLN per capita), although the planned total costs were the highest in Poznań Metropolitan Area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju. Sierpień 2016. Warszawa: KZGW.
2.Kłos, L. (2016). Rzeczowo-ekologiczne efekty realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, 145–155. DOI: 10.15611/pn.2016.418.15.
3.Kłos, L. (2013). System finansowania gospodarki wodnej w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 756, 263–273.
4.Mrozik, K., Przybyła, C. (2013). Mała retencja w planowaniu przestrzennym. Poznań: Prodruk.
5.Mrozik, K., Przybyła, C., Szczepański, P., Napierała, M., Idczak, P. (2014). Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339, 130–140. DOI\:10.15611/pn.2014.339.11.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Niemna, Dniestru, Dunaju, Ücker, Wisły, Łaby, Pregoły, Odry, Jarft. Dz.U. 2016 nr 0, poz. (odpowiednio) 1914, 1915, 1917, 1918, 1818, 1911, 1929, 1959, 1967, 1919.
7.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Tj. Dz.U. 2015, poz. 469 ze zm.