Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-26
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/2 2017
Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej”
(Advertising in the public area of Kórnik in the context of ‘landscape low’)

Authors: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: spatial planning advertising public space
Year of publication:2017
Page range:12 (293-304)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The landscape law, which has been in effect since September 11, 2015, has given communes the opportunity to establish the terms and conditions of placing ads by adopting an advertising resolution. In the Kórnik commune this resolution has not yet been adopted. Therefore, the aim of this work was to evaluate the public space of the city of Kornik on account of advertising chaos. The basis for this evaluation was the inventory of advertising and signs and analysis of their spatial distribution in the area of Kórnik and Bnin. The study was conducted on 20 and 21 April 2016. In total, 99 signs and 294 ads were indexed in the surveyed area. Most of them are located at the inlet to the city, at Poznańska street. The area of research is characterized by a great diversity in terms of saturation with advertising objects.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blazy, R. (2003). Komercjalizacja przestrzeni publicznych. W: M. Peřinková, O. Turoň, J. Šebesta (red.), Architektura v perspectivě. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. Století (s. 27–31). Ostrava: Gasset.
2.Komunikat Związku Pracodawców BBC. Pobrane z: https://www.bcc.org.pl/uploads/media/wniosek_BCC_do_TK_w_sprawie_ustawy_krajobrazowej.pdf (31.03.2017).
3.Listwan-Franczak, K., Franczak, P. (2015). Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo. Przykład otoczenia Tatr. Prace Geograficzne, 142, 57–75.
4.Lorens, P., Ratajczyk-Piątkowska, E. (2008). Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska. Warszawa: Urbanista.
5.Nawrocki, T. (2011). Miasta nasze a w nich… Refleksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikonosferę. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 36, 121–140.
6.Nowak, M. (2016). Nowe narzędzia polityki przestrzennej. Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (46), 125–129.
7.Nowak, M., Tokarzewska, Z. (2016). Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa: C.H. Beck.
8.Szczepański, P., Zydroń, A., Antkowiak, M., Kuźniar, T. (2016). Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczeciński, 46 (1), 381–392.
9.Ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31, z późn. zm.
10.Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2015, poz. 199, z późn. zm.
11.Ustawa z 24.04.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dz.U. 2015, poz. 774, z późn. zm.