Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/2 2017
Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia
(Landscape audit and implementation of European Landscape Convention in Poland on the example of selected suburban area of Wroclaw)

Authors: Piotr Krajewski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: landscape landscape audit landscape assessment European Landscape Convention
Year of publication:2017
Page range:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article analyzes the level of European Landscape Convention implementation in Poland in the context of landscape audit. The main aim of the study was to assess the way of implementation in landscape audit the recommendations from the Convention, ratified by Poland in 2004. The second goal was to verify the possibility of adapting landscape audit method for a single municipality and determining recommendations for water management. To achieve objectives the method of designation the priority landscapes has been tested on the example of Katy Wroclawskie municipality, located near Wroclaw. It was the basis for identification of the main advantages and disadvantages of proposed solutions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antrop, M. (2004). Landscape Change and the Urbanization Process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67, 9–26.
2.Butler, A., Åkerskog, A. (2014). Awareness-raising of Landscape in Practice. An Analysis of Landscape Character Assessments in England. Land Use Policy, 36, 441–449.
3.Chmielewski, T.J., Myga-Piątek, U., Solon, J. (2015). Typologia aktualnych krajobrazów Polski. Przegląd Geograficzny, 87 (3), 377–408.
4.Degórski, M., Ostaszewska, K., Richling, A., Solon, J. (2015). Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Przegląd
5.Geograficzny, 86 (3), 295–314.
6.Europejska Konwencja Krajobrazowa. Dz.U. 2006, nr 14, poz. 98.
7.Krajewski, P. (2016). Rola audytu krajobrazowego w kontekście zasad funkcjonowania wybranych obszarów chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu, XLIII, 63–72.
8.Le Lay, Y., Piégay, H., Rivière-Honegger, A. (2013). Perception of Braided River Landscapes: Implications for Public Participation And Sustainable Management. Journal of Environmental Management, 119, 1–12.
9.Majchrowska, A. (2007). Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Czasopismo Techniczne. Architektura, 104 (7-A), 179–184.
10.Myga-Piątek, U., Nita, J. (2015). Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń. Przegląd Geograficzny, 87 (1), 5–25.
11.Myga-Piątek, U., Nita, J., Sobala, M., Pukowiec, K., Dzikowska, P., Żemła-Siesicka, A., Piątek, J. (2016). Sporządzenie audytu krajobrazowego – testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
12.Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. sporządzania audytów krajobrazowych. Pobrane z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290958/katalog/12384528#12384528 (6.04.2017).
13.Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. T.j. Dz.U. 2016, poz. 778, z późn. zm.
14.Ustawa z 24.04.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dz.U. 2015, poz. 774, z późn. zm.
15.Zbierska, A., Zydroń, A. (2016). Rola administracji samorządowej w ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego w Polsce na tle Unii Uuropejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46 (2), 157–170.