Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/2 2017
Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia
(Public-private partnership an innovative solution for the Polish healthcare sector)

Authors: Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: innovation public health sector public-private partnership
Year of publication:2017
Page range:10 (197-206)
Klasyfikacja JEL: H00 H41 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article is devoted to the topic of innovative solutions for the Polish health sector, i.e. public-private partnerships (PPPs). At present, the Polish health service is struggling with huge financial problems (lack of funds for investments and repairs, limited access to health services, insufficient health promotion), therefore it is worth considering the use of PPP in the health sector. The aim of the article was to present the issues of using PPP projects as a method of investing in health care and improving the quality of medical services in the Polish sector. The work defines the health sector, the concept of innovation and examples of technological innovations in medicine. Presentation of PPP projects implemented in the Polish health sector has proven that this is an innovative solution bringing mutual benefits.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska, K. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty. Warszawa: CeDeWu.
2.Buczko, T. (red.) (2012). Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
3.Cenkier, A. (2009). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych. Warszawa: Oficyna SGH.
4.Hawran, K., Kowalik, J. (2016). Analiza porównawcza dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46 (1), 272–281.
5.http://www.mf.gov.pl (15.06.2017).
6.http://www.mz.gov.pl (15.06.2017).
7.Książek. E. (2012). Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 266, 100–101.
8.Małkowska, M.A. (2014). Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce. Akademia Finansów i Biznesu. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1 (39), 28–29.
9.Mansfield, E. (1968). Industrial Research and Technological Innovation. New York: W.W. Norton.
10.Moszoro, M. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp) w ochronie zdrowia. Medical Maestro Magazine, 2, 149–296. Pobrane z: http://medicalmaestro.pl.
12.Pietrasiński, Z. (1971). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: PWN.
13.Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Łódź: Politechnika Łódzka.
14.PPP szansą dla rynku ochrony zdrowia. Pobrane z: http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl (7.07.2017).
15.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
16.Sidorczuk-Pietraszko, E. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie realizacji projektów z zakresu poprawy gospodarki energetycznej w gminach. W: B. Poskrobko (red.), Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym (s. 75–91). Białystok: Wyd. WSE w Białymstoku.
17.Sokorska, K. (2011). Rozwija się rynek usług medycznych w Polsce. Pobrane z: http://www.egospodarka.pl (15.06.2017).
18.Sznyk, A., Karasek, J. (red) (2016). Raport innowacyjność w sektorze ochrony zdrowiaw Polsce. Warszawa: Instytut Innowacyjna Gospodarka.
19.Ustawa z 9.01.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 101.
20.Wójcicki, J.M., Ładyżyński, P. (red) (2008). System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce. Warszawa: Konsorcjum RotMed.
21.www.ppp.gov.pl (7.07.2017).