Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(The role of intellectual capital in creation of business innovation)

Authors: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: intellectual capital innovation human capital organizational capital market capital
Year of publication:2017
Page range:12 (83-94)
Klasyfikacja JEL: D24 M19 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Gaining a competitive advantage in today’s economic reality is an extremely difficult task, because the determinant of competitiveness is not just offered by the company products and services, but by an unique and specific knowledge, which builds the intellectual capital. The competitive advantage requires from companies among others: an innovation and flexibility, as well as the ability to quick and effective respond to changes occurring in the environment. The success of the company is built by an unique, intangible and difficult to imitate resources – the intellectual capital. Accordingly, there is a need to consider the issue of intellectual capital and its impact on business innovation. The article is theoretical in nature, and its goal is to present the essence of intellectual capital and its impact on business innovation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Berliński, L. (2003). Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych. Inżynieria strategii przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: OPO.
2.Beyer, K. (2009). Kapitał intelektualny – istota i ewolucja koncepcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 578, 61–70.
3.Beyer, K. (2014). Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 479–488.
4.Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Głuszek, E. (2001). Problemy oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
6.Hill, Ch.W.L., Rothaermel, F.T. (2003). The performance of Incumbent Firms in the Face of Radical Technological Innovation. Academy of Management Review, 28 (2), 257–274.
7.Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Janasz, K. (2010). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Warszawa: Difin.
9.Janasz, W. (2012). Kreatywność i innowacyjność w organizacji. W: J Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 41–70). Warszawa: Difin.
10.Janasz, K. (2013). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami (s. 153–170). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
11.Janasz, K. (2015). Strategie innowacyjne organizacji. W: J Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 81–107). Warszawa: Difin.
12.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
13.Moczała, A. (2005). Zarządzanie innowacjami. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
14.Otawa, A. (2011). Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako czynnik zwiększający potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Materiały pokonferencyjne XX Konferencji (s. 210–219). Zakopane. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/080.pdf.
15.Różycka, A. (2013). Zarządzanie kapitałem intelektualnym a innowacyjność przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64/1, 601–607.
16.Szulczyńska, U. (2005). Kapitał intelektualny w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 235–242.
17.Świadek, A. (2001). Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw i ich zmienność w czasie. W: W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska (red.), Strategie innowacyjne przedsiębiorstw (s. 74–129). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
18.Towarnicka, H. (2000). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
19.Tylżanowski, R. (2012). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 95–110). Warszawa: Difin.
20.Wiśniewska, J. (2013). Innowacyjność i jakość – wyzwania współczesnych organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami (s. 13–34). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.